Dziś (25 kwietnia) na sesji Rady Miasta Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Miasto w ubiegłym roku na inwestycje przeznaczyło prawie 90 mln zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5,6 mln zł, nie zaciągano żadnych zobowiązań finansowych.

Głównym tematem obrad Rady Miasta Ciechanów było sprawozdanie z wykonania budżetu w 2023 r. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W 2023 roku dochody miasta wyniosły 308.338.376,84 zł, a wydatki 302.698.828,99 zł. Prezydent otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok. Radni udzielili włodarzowi Ciechanowa wotum zaufania.

– Intensywnie zmieniamy Ciechanów, aby był jeszcze bardziej funkcjonalny i atrakcyjny. W minionym roku zrealizowaliśmy wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Jednocześnie dzięki dyscyplinie finansowej oraz pozyskanym funduszom zewnętrznym nie posiłkowaliśmy się żadnymi kredytami. Miasto jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a to oznacza, że przed nami realizacja kolejnych zapowiadanych działań – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Podczas dalszej części obrad w toku głosowania wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2024 r. Dochody miasta zwiększono o 16,2 mln zł. W uchwale budżetowej uwzględniono m.in. zwycięskie zadania Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskim, otrzymane środki z Funduszu Dopłat oraz pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Radni zapoznali się z oceną ubiegłorocznych zasobów pomocy społecznej. Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wprowadzono ponad 460 tys. zł środków niewykorzystanych w poprzednim roku.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki znajdującej się między ul. Augustiańską, Płońską i Orylską (obręb 10-Śródmieście).

W związku ze zmianą trasy linii nr 5 w uchwale określającej przystanki komunikacji miejskiej uwzględniono dwa dodatkowe przystanki powstałe na ul. Łukasiewicza.

Sezon kąpielowy wyznaczono na termin 22 czerwca – 1 września. Do korzystania z tej formy rekreacji dopuszczono Kąpielisko Krubin zlokalizowane przy ul. Sońskiej. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek Nadleśnictwa Ciechanów, dotyczący projektowanych lasów ochronnych (lasu Krubińskiego i Śmiecińskiego), położonych na terenie miasta Ciechanów. Projektowane lasy ochronne stanowią własność Skarbu Państwa. Uznanie ich za ochronne ma na celu ich zachowanie i ograniczenie  gospodarczego wykorzystywania.

W związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P., poz. 174) oraz wzrostem kosztów prowadzenia przedszkoli zaktualizowano opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Bezpłatna opieka nad dzieckiem obejmuje 5 godzin. Koszt za każdą następną rozpoczętą godzinę zajęć wyniesie 1,40 zł od 1 września 2024 roku.

Radni zajęli się też kwestiami nieruchomości. Wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami. Zdecydowali też o sprzedaży 3 działek położonych w obrębie rejonów Szczurzyn,  Śródmieście i Śmiecin.

Skip to content