W miejskiej spółce Elektrociepłownia Ciechanów powstanie drugie nowe źródło ciepła OZE o mocy 8 MWt. Wartość inwestycji to ponad 44 mln zł, z czego 16 mln zł stanowi pozyskane dofinansowanie z programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do zwiększenia energii z odnawialnych źródeł, stabilizacji cen ciepła, lepszej jakości powietrza. To druga inwestycja w energię z biomasy po budowie w 2023 roku dwóch nowych instalacji wykorzystujących OZE do produkcji ciepła i energii.

Celem modernizacji źródła wytwarzania ciepła jest sukcesywne ograniczanie emisji, zwiększenie udziału OZE oraz wdrażanie najnowocześniejszych technologii. W ramach inwestycji powstanie nowe źródło ciepła o mocy 8 MWt na biomasę (zrębki), które zastąpi kocioł parowy opalany węglem. Realizacja projektu zapewni status efektywnego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie według nowych definicji, wprowadzonych dyrektywą o efektywności energetycznej (EED) z 2023 r. Elektrociepłownia Ciechanów pod koniec kwietnia br. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektu z programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. Całkowity koszt wynosi 44,1 mln zł, w tym kwota dotacji to 16,12 mln zł. 6 maja podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu, tj. firmą Energika Zbigniew Szamałek Spółka Komandytowa.

 Nasza miejska spółka staje się polskim liderem w procesie przemian energetycznych. To inni muszą nadrabiać zaległości i wzorować się na tym, co robimy w Ciechanowie. Cały czas szukamy nowych rozwiązań, które będą gwarantowały bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikację źródeł ciepła i przewidywalne, stabilne ceny – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Nowa inwestycja Elektrociepłowni Ciechanów oznacza więcej zielonej energii z odnawialnych źródeł bez obciążeń podatkiem od emisji CO2, stabilne ceny ciepła w długiej perspektywie z uwagi na ograniczenie ekspozycji na wzrost cen uprawnień do emisji, zapewnienie budynkom statusu „zeroemisyjnych”, ograniczenie emisji pyłów, a więc lepszą jakość powietrza.

– Nowa inwestycja to kolejny etap realizacji startegii dekarbonizacji efektywnego systemu ciepłowniczego z wdrożeniem nowoczoczesnych technologii produkcji energii opartych o lokalne zasoby, gwarantujący niższe obciążenia eko podatkami teraz i w przyszłości – mówi Małgorzata Niestępska, prezes Elektrociepłowni Ciechanów.

Ilość energii cieplnej planowanej do wytworzenia z nowego źródła OZE to 104 371,00 GJ rocznie (w 2023 roku EEC dostarczyła 422 583 GJ). W sumie z nowymi źródłami kogeneracyjnymi oddanymi do eksploatacji w 2023 roku nowa inwestycja pozwoli na wywarzanie 80% ciepła z OZE i kogeneracji gazowej zamiast z węgla. Efektem inwestycji będzie zmniejszenie emisji CO2 o 12,9 ton rocznie oraz ograniczenie emisji pyłu o średnicy w przedziale 2,5-10 mikrometrów o 4,7 ton rocznie.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2025 roku.

W 2023 r. Elektrociepłownia (wtedy jeszcze PEC Ciechanów Sp. z o.o.) zrealizowała wart prawie 80 mln zł projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”. Powstały nowe źródła energii: wysokosprawna kogeneracja wykorzystująca biomasę (oparta o kocioł parowy o mocy 13 MWt  i turbinę parową przeciwprężną o mocy 1,1 MWe oraz dwie instalacje wysokosprawnej kogeneracji, zasilane gazem ziemnym wysokometanowym o mocy elektrycznej 0,999 MWe i 1,998 MWe) oraz instalacja odzysku ciepła odpadowego o mocy około 1MW z przemysłu w celu wykorzystania ciepła technologicznego pochodzącego z procesu chłodzenia odzyskiwanego rozpuszczalnika. Te nowe źródła energii wykorzystują OZE, co zastępuje spalanie węgla.

Skip to content