Działkowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe od miasta. Ruszył kolejny nabór wniosków o dotacje sięgające nawet 80% wartości inwestycji, które mogą być zrealizowane w 2024 r. Aplikować można do 4 grudnia tego roku.

Miasto kolejny raz przyzna dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Ciechanowie.

W 2024 r. dotacje te będzie można wykorzystać na budowę, modernizację infrastruktury ogrodowej obejmującej:

 • budynki i budowle,
 • ogrodzenia,
 • drogi i alejki ogrodowe,
 • place zabaw,
 • świetlice,
 • sieci wodociągowe i energetyczne
 • inne, które mają wpływ na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększające dostępność lokalnej społeczności do terenu.

Dotacja może sięgnąć nawet 80% kosztów poniesionych przez ROD, ale nie może być większa niż 30 tys. zł pochodzących z budżetu miasta oraz dodatkowych 20 tys. zł w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024”.

Każdy ogród może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie jedno zadanie. Udzielenie dotacji dla danego ROD może być dokonywane raz na dwa lata.

Do kiedy i gdzie składać wnioski

Od 6 listopada do 4 grudnia 2023 r. wnioski do ratusza mogą składać stowarzyszenia ogrodowe (ROD) położone na terenie miasta (nie osoby fizyczne).

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. W przypadku dostarczania wniosku za pośrednictwem poczty należy wysłać go na adres: Urząd Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów. W tym przypadku wniosek musi wpłynąć do urzędu najpóźniej do 4 grudnia 2023 r., (decyduje data wpływu).

ROD ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć każdy wniosek w osobnej kopercie lub wysłać go pocztą, wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem „Komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych”.

DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 • statut wnioskodawcy,
 • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,
 • sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację,
 • Uchwałę Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD,
 • wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie,
 • mapę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji,
 • oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

Kryteria rozpartywania wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie formalnej i musi zawierać wszystkie elementy i informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zasad postępowania  przy udzielaniu dotacji dla ROD.

Wnioski o dotacje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia braków lub wad we wniosku, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu kompletnego uzupełnienia.

Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy, określającej obowiązki w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji.

Gdzie szukać informacji o naborze

Informacje na temat naboru wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Inżynierii i Utrzymania Infrastruktury Drogowej – Referat Inżynierii Miejskiej drogą telefoniczną (numer telefonu: +48 23 674 92 85, numer wewnętrzny 285) lub e-mailowo: imios@umciechnanow.pl.

Od kiedy ROD-y otrzymują miejskie dotacje

Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Ciechanowa pierwszy raz miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu miasta w 2019 r. Dofinansowano wówczas po 40 tys. zł  ROD „Kolejarz”, ROD „Nad Łydynią” oraz ROD „Śmiecin”. W 2021 r. 40 tys. zł przyznano ROD „Śmiecin” oraz 39.900 zł dla ROD „Nad Łydynią”. W 2022 r. dotację pozyskały ROD „Krubin” w kwocie 17.600,00 zł oraz ROD „Kolejarz” 21.696,65 zł. W 2023 roku dofinansowanie przyznano ROD „Nad Łydynią” oraz ROD „Śmiecin” po 50 tys. zł.

Skip to content