Do budżetu miasta wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. Ponadto przedmiotem obrad 51. sesji Rady Miasta Ciechanów były działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi. Radni przyjęli 15 uchwał, w tym m.in. uchwałę o przekazaniu pomocy rzeczowej w postaci agregatów prądotwórczych miastu Chmielnicki.

Ratusz zrealizuje nowe zadania inwestycyjne. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz tegorocznego budżetu była możliwa dzięki wolnym środkom, oszczędnościom po przetargach oraz pozyskaniu finansowania zewnętrznego. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie zwycięskich zadań w głosowaniu nad Ciechanowskim Budżetem Obywatelskim na kwotę 1,7 mln zł. Uwzględniono też nowe działania: budowę oświetlenia w ul. Husarskiej, ul. Kosynierów, ul. Krasińskiego, ul. Górnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Szwanke. Ponadto do budżetu wprowadzono dotację w wysokości 250 tys. zł dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia.

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc uchodźcom wojennym w aspekcie organizacyjnym, prawnym i finansowym należy do zadań administracji rządowej. Jednakże na mocy nowo przyjętej przez parlament ustawy zadania te może również realizować samorząd. Zakres określonej w uchwale pomocy samorządowej dotyczy w szczególności zakwaterowania, zapewnienia wyżywienia, transportu czy zapewnienia środków higieny i czystości. Radni przychylili się również do zaproponowanej przez prezydenta miasta pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego na Ukrainie. Mer Chmielnickiego zwrócił się z prośbą o pomoc w zakresie dostarczenia agregatów prądotwórczych, aby zapewnić ciągłość działania obiektów miejskich oraz wesprzeć ludność cywilną.

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin oraz pieczy zastępczej, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedstawiona została też informacja o działalności MOPS za 2021 rok. Na marcowej sesji przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów na 2022 r.

Prezentowane było też sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w minionym roku.

Zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. Konieczność podjęcia uchwały wynika z nadania nazw pięciu nowym ulicom na terenie miasta.

W związku z wyborem podmiotu, który realizuje zadania publiczne związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, radni miasta wprowadzili zmianę do uchwały Nr 468/XLVII/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2022 r.

Przyjeto uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta. Projekt regulaminu był przyjęty w styczniu, następnie został przekazany do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2022–2024.

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki przeznaczonej pod uprawy polowe na okres 3 lat, na zbycie nieruchomości w obrębie Szczurzyn o nr 67/51 o pow. 0,0410 ha i nr 67/52 o pow. 0,0322 ha. oraz na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul.Granicznej 33. Zapadła też decyzja o wniesieniu do spółki „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci lokalu użytkowego.

Radni rozpatrzyli petycję dotyczącą powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów poprzez dostosowanie statutu tego podmiotu do obowiązujących przepisów prawa.

Skip to content