Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podczas kwietniowej sesji Rady Miasta otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu z 2021 roku. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta. Radni przyjęli ponad 20 uchwał oraz apel do Ministra Środowiska i Lasów Państwowych w sprawie zaprzestania wycinki Lasu Krubińskiego oraz Lasu Śmiecińskiego.

Przedmiotem obrad był Raport o Stanie Miasta Ciechanów oraz sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021 r. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dochody budżetu w minionym roku wyniosły 259 926 976 zł, a wydatki 244 621 928,86 zł. Na zadania o charakterze inwestycyjnym samorząd przeznaczył ponad 35 mln zł.

Prezydent otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok, Radni Miasta udzielili włodarzowi Ciechanowa także wotum zaufania.

Ponadto Rada Miasta Ciechanów zajęła się kwestiami środowiskowymi. Przyjęła apel do Ministra Środowiska i Lasów Państwowych w sprawie zaprzestania wycinki Lasu Krubińskiego oraz Lasu Śmiecińskiego, wnioskując o wyłączenie tych kompleksów leśnych z użytkowania rębnego i utworzenie lasów ochronnych na terenie miasta. Radni podkreślili, że konieczne jest objęcie szczególną ochroną jedynych lasów rosnących na terenie Ciechanowa i utworzenie dwóch lasów ochronnych, a także rozszerzenie ich funkcji edukacyjnych oraz rekreacyjnych.

W ramach własnej inicjatywy uchwałodawczej radni pozbawili tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ciechanów generała Nikołaja Grigorjewicza Laszczenki i podpułkownika Witalija Gierasimowicza Rolenki, którzy to wyróżnienie otrzymali w latach 70-tych. To szczególny tytuł, nadawany przez władze samorządowe osobie o uznanym autorytecie moralnym, która swoją postawą ma wpływ na kulturę, rozwój, znaczenie i sławę miasta Ciechanów. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że jak wynika z nielicznych, ale dostępnych przekazów, oficerowie ci nie są osobami o uznanym autorytecie moralnym, wykazywali się bezwzględnością i okrucieństwem w stosunku do osób zagrażających wprowadzeniu reżimu radzieckiego na ziemiach polskich i mających odmienne poglądy polityczne.

Podjęte uchwały dotyczyły też uporządkowania nazewnictwa dla dziewięciu ulic na terenie miasta i nadania nazwy dla nowego ronda położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stefana Czarnieckiego i Granicznej (Rondo im. Jerzego Michała Bogusławskiego). Rada Miasta zajęła się też kwestiami nieruchomości: wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na nabycie dwóch nieruchomości, zbycie dwóch działek i zamianę jednego gruntu. Wyrażono też zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Ciechanowie. Skorygowano metraż lokalu użytkowego, który miasto wniosło aportem do spółki SIM Północne Mazowsze.

Podczas sesji radni zmienili Statut Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Ciechanowie i dostosowali jego zapisy do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.

Skip to content