Mieszkańcy mogą zgłaszać do GDDKiA swoje uwagi dotyczące proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy miasta wzdłuż drogi krajowej nr 60. Opublikowano trzy graficzne alternatywne wersje przebiegu drogi. Miasto sprzeciwia się poprowadzeniu jej przez tereny zamieszkałe i chronione przyrodniczo oraz zachęca do udziału w konsultacjach. Popiera jednocześnie poprowadzenie drogi w wariancie poza obszarem administracyjnym Ciechanowa. 29 czerwca w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 odbędzie się spotkanie otwarte.

20 czerwca opublikowano trzy wersje przebiegu drogi, które zostaną poddane pod konsultacje społeczne. Ich trasy wyrysowane na mapach można zobaczyć na stronie internetowej: https://obwodnicaciechanowa-dk60.pl/akcja-informacyjna/. Swoją opinię na temat propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad może wyrazić każdy z mieszkańców.

Uwagi na formularzach można przesyłać do GDDKiA w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca. We środę 29 czerwca o godz. 14.00 w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 w Ciechanowie odbędzie się otwarte spotkanie, w którym udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podobne spotkania odbędą się 30 czerwca dla terenu gminy Gołymin-Ośrodek (godz. 10.00, Nasierowo Dolne, świetlica wiejska) oraz gminy Opinogóra Górna (godz. 14.00, Urząd Gminy Opinogóra Górna).

W opiniowanie proponowanych tras obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 60 (tzw. południowej obwodnicy Ciechanowa) aktywnie włączyło się miasto. Ratusz sprzeciwił się przedstawionym jesienią 2021 r. wariantom drogi, z uwagi na to, że przechodziły przez teren zabudowy mieszkaniowej i istotnie wkraczały w obszar Ciechanowa. Ponadto jeden z nich zakładał zniszczenie użytku ekologicznego „Bagry”, a inny przecinał tereny leśne znajdujące się w obrębie ewidencyjnym Krubin.

Po sprzeciwie miasta wobec wszystkich trzech zaproponowanych w październiku 2021 r. wariantów przebiegu obwodnicy, GDDKiA uwzględniła wnioski przedstawione przez prezydenta Ciechanowa, a następnie na spotkaniu z samorządowcami w grudniu 2021 r. przedstawiła nowe propozycje. Jedna z nich została zanegowana przez ratusz. Tzw. wariant A – niebieski nadal zakładał prowadzenie drogi przez miasto i był powieleniem wcześniejszej propozycji. Dwa pozostałe (wariant B – czerwony i wariant C – zielony) zyskały aprobatę miasta.

Finalna propozycja przebiegu proponowanych tras obwodnicy, przedstawiona 20 czerwca przez GDDKiA, nadal zakłada rozważanie trzech wariantów. Bez zmian pod konsultacje poddano wariant A – niebieski. Nadal ma on charakter drogi śródmiejskiej i nie może być zaakceptowany z punktu widzenia interesów mieszkańców i miasta. Jest skrajnie niekorzystny, zamiast wyprowadzać ruch z centrum Ciechanowa stanowi nowe infrastrukturalne obciążenie.

Wariant B (czerwony) – w niewielkim stopniu przechodzi przez obszar miasta. Natomiast został przez GDDKiA przesunięty w środkowej części w stronę północną, w związku z czym przecina zadrzewienia na wysokości lasu krubińskiego. Ta nowo wprowadzona zmiana jest nieakceptowalna przez miasto.

Wariant C (zielony) – w ocenie miasta jest najlepszym spośród trzech proponowanych rozwiązań, gdyż w ogóle nie wkracza w granice Ciechanowa (wariant zielony) lub wkracza w minimalnym stopniu (podwariant zielony). W tej wersji obwodnica w pełni okala miasto, nie koliduje z zabudową mieszkaniową ani terenami objętymi ochroną ekologiczną.

Wszyscy zainteresowani mogą przekazać swoje uwagi drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza opinii, dostępnego na stronie: https://obwodnicaciechanowa-dk60.pl/akcja-informacyjna/. Druk jest dostępny poniżej tekstu.

Wypełnione i podpisane formularze należy przekazać w terminie do 17 lipca 2022 r. w wersji papierowej na adres S.T.I Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2, 02-512 Warszawa. Można również wysłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres: konsultacje@stipolska.eu.

Studium Techniczno – Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia Obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60 opracowuje firma S.T.I. Polska Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, iż cały czas procedowane są trzy alternatywne warianty drogi, w tym te niekorzystne, miasto zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach i spotkaniach organizowanych przez GDDKiA.

Skip to content