12-letnie dzieci mieszkające w Ciechanowie będą mogły skorzystać z możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw wirusowi HPV w ramach miejskiego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Rada Miasta przyjęła dziś (30 listopada) nowy program profilaktyki zdrowotnej w tym zakresie na lata 2023-2026.

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych wśród kobiet na całym świecie. Można mu zapobiegać poprzez szczepienia dzieci. Są już realizowane w wielu krajach. W Polsce należą do zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, ale nieobowiązkowych. Rząd oferuje możliwość tylko 50% refundacji kosztów szczepień dzieci, przy założeniu zastosowania tzw. szczepionki dwuwalentnej. Program miasta Ciechanów jest w tym zakresie szerszy oraz całkowicie bezpłatny.

W Ciechanowie szczepienia 12-letnich dziewczynek i 12-letnich chłopców dwoma dawkami nowoczesnej, min. czterowalentnej szczepionki będą w pełni refundowane przez miasto. 30 listopada Rada Miasta przyjęła samorządowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2023-2026. Uwzględnia opinie eksperckie oraz wzrost zainteresowania poprzednim miejskim programem szczepień, który w latach 2018-2022 obejmował dziewczynki.

 Zgodnie z zaleceniami medycznymi, rozszerzamy zakres bezpłatnych szczepień przeciw HPV w Ciechanowie. Będą w pełni finansowane z budżetu miasta zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Wobec znacznego wzrostu kosztów życia i opieki zdrowotnej będzie to realna pomoc dla rodziców i opiekunów w zakresie dostępu do nowoczesnej medycyny dla dzieci – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Nosicielami wirusa HPV są nie tylko kobiety, ale też mężczyźni. Ich uodpornienie na wirusa HPV pozwala pomóc przerwać łańcuch zakażania kobiet, ale chroni też samych mężczyzn przed nowotworami.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia (https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/), po 10 latach programów szczepień przeciw HPV, kraje prowadzące szczepienia odnotowały 90% redukcję infekcji wirusem HPV typu 6, 11, 16 i 18 oraz 90% zmniejszenie zachorowalności na brodawki narządów płciowych. Ponadto aż o 85% zmniejszyła się liczba patologii wysokiego stopnia szyjki macicy. W Wielkiej Brytanii po 10 latach funkcjonowania programu szczepień w 2021 r. na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego opublikowano wyniki badania obserwacyjnego opartego na rejestrach, oceniającego efekty krajowego programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Badacze podkreślają, że szczepionka przeciw HPV ratuje życie, dając blisko 90% skuteczność  w grupie wiekowej, której dotyczy program. Do czerwca 2019 r. odnotowano około 450 mniej przypadków raka szyjki macicy i 17 200 mniej stanów przedrakowych CIN3 w porównaniu do sytuacji oczekiwanej, gdyby nie było realizowanych szczepień przeciw HPV.

Założenia ciechanowskiego programu szczepień 12-letnich dzieci były na wszystkich etapach opracowania konsultowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzki, Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PUZ w Ciechanowie. Program profilaktyczny miasta został opracowany  zgodnie z Rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzonych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących zakażeń HPV.

Przy udziale Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie prowadzona będzie też kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki zakażeń HPV.

Gmina Miejska Ciechanów realizuje program polityki zdrowotnej związanej z HPV od 2018 r.  Wykonawcą szczepień wyłonionym w postępowaniu konkursowym był Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Podmiot wykonujący szczepienia w ramach nowego programu profilaktycznego miasta na lata 2023-2026 zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Informacje dla podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do konkursu (ogłoszenie) zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów (www.umciechanow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń urzędu (ul. Wodna 1). Oferenci będą mieli 15 dni na złożenie oferty. Zakres działań w ramach programu obejmie: opracowanie harmonogramu szczepień, badania lekarskie i kwalifikację dzieci do szczepienia, wykonanie szczepień z zapewnieniem niezbędnych do tego celu środków medycznych (podanie  2 dawek szczepionki 4-walentnej wg schematu zgodnego z Charakterystyką Produktu Leczniczego), prowadzenie niezbędnej (wymaganej przepisami prawa) dokumentacji medycznej dotyczącej szczepienia ochronnego, monitoring jakości świadczeń w programie oraz sporządzanie raportów z realizacji programu i przekazywanie ich do Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów. Rozpoczęcie realizacji programu nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Skip to content