Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Oferty dotyczące zadań na przyszły rok z siedmiu obszarów można składać do ratusza do 15 lutego br. Do 1 marca zapadną decyzje, na co zostaną przyznane środki.

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok zakłada, że na wsparcie „trzeciego sektora” w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców ratusz w bieżącym roku przeznaczy łącznie ponad 1 mln zł.

Konkurs na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu został już rozstrzygnięty. Na wsparcie klubów sportowych w realizacji tych działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 720 000 zł. Dziś miasto ogłosiło konkurs na realizację zadań publicznych w pozostałych obszarach.

W zakresie oświaty, edukacji i wychowania organizacje mogą ubiegać się o środki na dwa zadania. Na ich realizację przeznaczono kwotę 55 000 zł. Są to:
1. realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo – rekreacyjnym (40 000 zł),
2. realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania (15 000 zł).

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tak jak w roku ubiegłym przeznaczono kwotę 67 000 zł. W konkursie można aplikować w 2 obszarach:
1. organizowanie pomocy środowiskom ludzi potrzebujących w tym najuboższych (41 000 zł),
2. podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych (26 000 zł).

W zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 r. na realizację zadań objętych konkursem przeznaczono kwotę 65 000 zł. Są to:
1. aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym (35 000 zł),
2. organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (30 000 zł).

W zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono kwotę 100 000 zł. Środki mogą być przeznaczone na realizację następujących zadań:
1. kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego (45 000 zł),
2. organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej (40 000 zł),
3. podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej (15 000 zł).

Na zadania z zakresu rozwoju sektora pozarządowego przeznaczono kwotę 14 000 zł. NGO w ramach tych środków konkursowych będą mogły organizować wydarzenia i podejmować działania integrujące środowiska III sektora, jak również promować wolontariat.

Zadania konkursowe obejmują też zakres ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, na które w tym roku w konkursie przeznaczono kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż w roku ubiegłym. Jest to 44 000 zł. Organizacje pozarządowe mogą aplikować w 2 obszarach:
1. podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt (34 000 zł),
2. organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej (10 000 zł).

W ubiegłym roku nie wpłynęła żadna oferta konkursowa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Miasto zadecydowało jednak, że możliwość ubiegania się przez NGO o środki na ten obszar działań będzie kontynuowana. Na ten cel przewidziano kwotę 6 000 zł.

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu. Podmioty, które będą składać oferty na realizację zadań, powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) i osobowe (kadra z odpowiednimi kwalifikacjami), zapewniające wykonanie zadania.

Podmiot ubiegający się o realizację zadania zleconego w 2021 r. winien złożyć ofertę wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem dostępnym  w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.umciechanow.pl/organizacje_pozarzadowe/wzory_dokumentow.html.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu i informacje, które należy uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/ogloszenia_dla_organizacji_pozarzadowych/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021-roku/idn:471.html.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Wybór ofert nastąpi w terminie do 1 marca 2021 roku.

Współpraca ratusza z NGO obejmuje m.in. wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ciechanów współpracuje z ponad 60 podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content