Pierwsza zdalna sesja Rady Miasta Ciechanów na mocy nowych przepisów odbędzie się 16 kwietnia. Radni będą obradowali w formule wideokonferencji.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji oraz elektronicznego głosowania.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów. Link: http://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/Transmisja_wideo.htm

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.), także komisje Rady Miasta odbędą się w systemie zdalnego trybu  obradowania.

W związku ze stanem epidemii i brakiem podstawy prawnej zdalnego obradowania radnych, pierwotnie planowane na koniec marca posiedzenia komisji oraz sesja Rady Miasta Ciechanów zostały odwołane do czasu zmiany przepisów przez władzę ustawodawczą. Zmiany prawne, o które zawnioskował Związek Miast Polskich, umożliwiające przeprowadzanie zdalnych posiedzeń rad gmin, powiatów i sejmików województw weszły w życie 1 kwietnia.

Skip to content