Opublikowano Raport o Stanie Miasta Ciechanów za 2019 rok. Będzie on przedmiotem obrad kwietniowej sesji Rady Miasta. Radni, oprócz głosowania nad absolutorium, będą głosowali w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta co roku do 31 maja przedstawia raport o stanie miasta. Stanowi on podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem inwestycji, finansów i strategicznych programów. Nową częścią ciechanowskiego dokumentu, w stosunku do ubiegłego roku, jest zawarcie najważniejszych planów inwestycyjno-rozwojowych na kolejne lata.

Miasto Ciechanów w 2019 roku osiągnęło nadwyżkę budżetową oraz wygospodarowało wolne środki na 2020 rok. To pozwoli przeprowadzić nowe inwestycje, ale także ustabilizować finansowo miasto w trakcie kryzysu gospodarczego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd. Nie będzie też konieczności wstrzymania już zaplanowanych inwestycji rozwojowych.

W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Dokument zawiera informacje o samym mieście oraz charakterystykę jego pozycji i rozwoju w ostatnich pięciu latach na tle grupy porównawczej miast o podobnej wielkości, położonych w różnych częściach kraju.

Część analityczna dotyczy m.in. oświaty i edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji oraz rankingów. Opisano również wydarzenia organizowane, współorganizowane i wspierane przez miasto.

W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji znalazły się te dotyczące infrastruktury drogowej, jak np. zakończona budowa nowej drogi obwodowej wraz ze ścieżką rowerową, łączącej drogi krajowe (aleja Unii Europejskiej). Omówiono także projekty mające na celu rewitalizację („Krzywa Hala”, kamienica przy ul. Warszawskiej 18, Wieża Ciśnień wraz z wybudowanym Parkiem Nauki Torus), jak również termomodernizację (7 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”).

Dokument zawiera także informacje o istotnych działaniach w obszarze środowiskowym, w tym np. stworzeniu miejskiego parku „Jeziorko”, wprowadzenia na stałe Ciechanowskiego Roweru Miejskiego, instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Ciechanowa oraz na budynkach użyteczności publicznej.

W Raporcie znalazły się także informacje o projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego, budowa oświetlenia ulic na terenie miasta czy budowa sygnalizacji świetlnej.

Można w nim także znaleźć projekty kierowane bezpośrednio do wybranych grup mieszkańców, jak utworzenie Dziennego Domu Senior+, budowa nowego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 czy opisy projektów zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, o które wnioskowali mieszkańcy.

2019 rok był kolejnym okresem, w którym kontynuowano politykę skupioną na realizacji maksymalnie dużej liczby inwestycji w przestrzeni miejskiej, na które przeznaczyliśmy ponad 50 mln zł. Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Zastosowana w 2019 r. silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować oszczędności – pisze w podsumowaniu Raportu prezydent Krzysztof Kosiński.  

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych miastu. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi.

Dokument został opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani. Do pobrania poniżej.

Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Ciechanów 30 kwietnia br.

Skip to content