Dziś został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 r. Oferty można składać do ratusza do 23 grudnia br. Do 15 stycznia zapadną decyzje, na co zostaną przyznane środki.

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Ciechanów został uchwalony budżet oraz program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Na wsparcie „trzeciego sektora” w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu w trybie konkursowym w nadchodzącym roku zagwarantowano 720 000 zł. Dodatkowo na współorganizację wydarzeń sportowych, nagrody, stypendia i inne działania miasta na rzecz rozwoju sportu w Ciechanowie w budżecie przewidziano 374 000 zł.

Ponieważ szkolenie zawodników jest działaniem ciągłym, realizowanym w skali całego roku, jako pierwszy ogłoszony został konkurs na zadania z zakresu sportu. Umożliwi to organizację procesu szkoleń już od początku stycznia.

Obszar kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu obejmuje 4 zadania:

1) upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”, na który zarezerwowano w budżecie 42 000 zł;

2) szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, na które zarezerwowano 640 000 zł;

3) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych – środki zarezerwowane to 28 000 zł;

4) organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta, na które w 2021 r. przeznaczone może zostać 10 000 zł.

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

Podmiot ubiegający się o realizację zadania winien złożyć ofertę wyłącznie w wersji papierowej na formularzu zgodnym ze wzorem w terminie do 23 grudnia 2020 r. Szczegóły dotyczące zasad konkursu, formularz, informacje, które należy uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Współpraca ratusza z NGO obejmuje m.in. wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ciechanów współpracuje z ponad 60 podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content