Prezydent Krzysztof Kosiński, który jest sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich oraz pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych w ZMP Marek Wójcik wzięli dziś udział w blisko 1,5 godzinnym spotkaniu z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim. Rozmowa dotyczyła sytuacji polskiej oświaty i obciążeń finansowych oraz organizacyjnych, z którymi zmagają się samorządy.

Sprawy, które poruszył prezydent Krzysztof Kosiński związane były między innymi z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty i kwestiami finansowania oświaty. Zwracał uwagę na niewystarczające subwencje z budżetu państwa, co skutkuje koniecznością dokładania coraz większych środków z budżetów gmin i miast. Prezydent przedstawił ministrowi listę postulatów, przygotowanych m.in. przez ZMP oraz opracowany raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018.

Na spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej szef resortu zadeklarował, że w budżecie państwa zabezpieczone zostaną dodatkowe środki dla samorządów na zwiększenie subwencji w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września tego roku i że informacje na temat konkretnych kwot zostaną przekazane wkrótce, po analizach.

Wspomniane wyżej postulaty sformułowane zostały w ramach inicjatywy Kwadratowy stół – Koalicja dla edukacji, stworzonej przez 14 organizacji i ruchów społecznych, w tym ZMP. Pierwszym z nich jest dostosowanie podstaw programowych nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na danym etapie ich rozwoju, poprzez przyznanie nauczycielom większej autonomii w doborze treści nauczania i metod pracy dydaktycznej. Kolejny postulat dotyczy realizacji obietnicy poprzedniej minister Anny Zalewskiej, że od września 2019 w każdej szkole będzie pedagog lub psycholog, z uwzględnieniem liczby uczniów w placówce. Wśród postulatów są także: gwarancja odpowiednich nakładów finansowych na edukację dzieci i młodzieży, zapewnienie wszystkim nauczycielom wzrostu wynagrodzeń za pracę oraz przyznanie samorządom terytorialnym prawa do decydowania o tworzeniu sieci szkół na swoim terenie i o zasadach rejonizacji.

Podczas spotkania ministrowi przedstawiono także raport sporządzony w ramach II Samorządowej Debaty Oświatowej. Odnosi się on m.in. do finansowania oświaty w systemie finansów samorządowych w świetle ustawy z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i do realizacji założeń do 2018 r. Przywołane zostały także dane i wskaźniki globalne dotyczące finansowania oświaty oraz informacje o finansowaniu w przypadku różnych kategorii JST. Przytoczono również wnioski z istniejących opracowań analitycznych i raportów, zwracając uwagę na konieczność podjęcia rzetelnej debaty na temat systemowych zmian. W podsumowaniu raportu czytamy, że potwierdza on poważny wzrost luki finansowej w oświacie, który zagraża zdolności wykonywania przez gminy, miasta i powiaty ich podstawowych zasad, niwecząc wcześniej potencjał rozwojowy wielu z nich.

– Sytuacja samorządów w odniesieniu do finansowania oświaty zaczyna być dramatyczna. Wydatki rosną w sposób skokowy i nie są w wystarczający sposób zabezpieczone w subwencji przekazywanej przez państwo. Z roku na rok problem się pogłębia. Jesteśmy na ostrym zakręcie i za chwilę z niego wypadniemy, jeśli nie będzie reakcji po stronie rządu. Dobrze jednak, że nowy minister podejmuje się dialogu. Cieszy deklaracja zabezpieczenia podwyżek dla nauczycieli w postaci zwiększenia kwoty subwencji, choć na razie nie znamy szczegółów – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Prezydent Kosiński przywołał jako przykład wydatki na oświatę w Ciechanowie. Subwencja oświatowa przekazana przez rząd w 2017 r. wynosiła 30 782 493 zł, w 2018 roku było to 32 339 724 zł, a w 2019 r. wynosi 33 700 291 zł. Z kolei znacznie szybciej niż subwencja rosną wydatki miasta z własnego budżetu kierowane na oświatę. W 2017 roku było to 13 361 673 zł, w 2018 roku 15 622 361 zł, a w planie na 2019 rok aż 19 122 001 zł.

Prezydent Ciechanowa wraz z pełnomocnikiem ZMP ds. legislacyjnych zaprosili ministra edukacji na najbliższe posiedzenie zarządu ZMP, które odbędzie się 30 sierpnia właśnie w Ciechanowie.

fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Skip to content