4 stycznia w ratuszu odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Ciechanów w 2024 r. Rozpatrzono sprawozdanie z prac komisji oraz informację o realizacji zimowego utrzymania dróg. Zapadła decyzja o wsparciu finansowym miasta dla powiatu w celu modernizacji infrastruktury drogowej.

Radni przyjęli zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. Po rozstrzygnięciach przetargowych zmniejszono kwoty pierwotnie zaplanowane w budżecie na realizację części inwestycji miejskich. To oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur (m.in. projekty dot. budowy dróg miejskich, poprawy efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych).

Rada Miasta Ciechanów podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 1 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice.

Zmieniono treść uchwały Rady Miasta Ciechanów z 2021 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ciechanów w nowym kształcie. W jej skład wchodzą: Gmina Miejska Ciechanów, część gminy Opinogóra Górna, część gminy Ciechanów. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania lokalnych przepisów do ustawy Prawo Wodne po inwentaryzacji istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz bazy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radni wyrazili zgodę na zbycie trzech działek w obrębie „Śmiecina” oraz działki w „Śródmieściu”, która z uwagi na powierzchnię i brak dostępu do drogi publicznej nie nadawała się do samodzielnego zagospodarowania, a może jedynie stanowić jedność gospodarczą z działkami bezpośrednio do niej przylegającymi. Zaaprobowano też dokonanie zamiany dwóch niezabudowanych działek w obrębie „Niechodzin-Bielin”.

Skip to content