Opublikowano Raport o Stanie Miasta Ciechanów za miniony rok. Zawiera informacje o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach, finansach miasta, stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii czy uchwał Rady Miasta. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty. Dochody Ciechanowa w 2023 roku wyniosły 308,3 mln zł, wydatki 302,7 mln zł. Miasto wypracowało blisko 6-milionową nadwyżkę budżetową. Ratusz nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych. Zrealizowano inwestycje za prawie 90 mln zł.

Dochody miasta w 2023 r. wyniosły 308.338.376,84 zł, a wydatki 302.698.828,99 zł. Oznacza to, że miasto wypracowało nadwyżkę budżetową w wysokości 5,6 mln zł.  Nie zaciągano jakichkolwiek zobowiązań (nie emitowano obligacji, nie brano kredytów). Sytuacja finansowa jest bezpieczna, a miasto dysponuje sporymi rezerwami w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania zwrotnego.

 Te pozytywne wyniki finansowe wypracowaliśmy dzięki racjonalnej i oszczędnej polityce budżetowej. Wprowadziliśmy mocną dyscyplinę i sumiennie ją realizowaliśmy w 2023 r. Przeprowadziliśmy inwestycje za prawie 90 mln zł bez korzystania z pożyczek. To przedsięwzięcia infrastrukturalne, które pozwalają rozwijać Ciechanów, wprowadzać nowe rozwiązania, których mieszkańcy potrzebują. Zakładane cele osiągnęliśmy dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i ograniczeniu wydatków bieżących do niezbędnego minimum – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Inwestycje miasta w 2023 r.

Inwestycje realizowane w 2023 r. to m.in.: budowa wiaduktu nad torami na „Krubinku”, trwająca obecnie rewitalizacja z rozbudową zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej, budowa „Zielonego Targu” (kompleks handlowo-usługowy powstający przy ul. Płońskiej), rewitalizacja budynku przy ul. Fabrycznej, budowa nowego budynku na stadionie, modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia. Rozpoczęto też budowę stu nowych mieszkań przy ul. Powstańców Wielkopolskich (w ramach TBS). Ponadto zakończono modernizację infrastruktury drogowej, prowadzoną równocześnie na kilku osiedlach na wcześniej niespotykaną skalę. Swoje oblicze wizualne i funkcjonalne zmieniły ulice: Asnyka, Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Krucza, Wrzosowa, Skłodowskiej-Curie, Nizinna, Zagrodowa. Powstał też ciąg pieszo-rowerowy łączący osiedla „Bloki” i „Śródmieście”. Na zaawansowanym etapie prac jest remont trzech dróg na osiedlu „Podzamcze” (ul.: Zagłoby, Kmicica i Rycerska), który rozpoczął się w 2023 r.

Spółki miejskie wykonały inwestycje warte ok. 30 mln zł. Największą z nich jest budowa Elektrociepłowni Ciechanów, która produkuje energię cieplną i elektryczną. Modernizacja i rozwój infrastruktury spółki umożliwiły miastu pozyskanie prądu produkowanego na miejscu, który jest wykorzystywany m.in. na potrzeby ulicznego oświetlenia.

PUK zakupiło 2 niskoemisyjne pojazdy do odbioru odpadów. Zakończono montaż w pięciu lokalizacjach inteligentnych, bezdotykowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. ZWiK wykonał kolejne modernizacje i rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zieleń i ekologia

W 2023 r. zadbano też o rozwój terenów zielonych i ekologię. Powstał pierwszy w mieście ogród społeczny, ogrody deszczowe, wybudowano kolejne mini-parki kieszonkowe, zrewitalizowano skwer TON i rozpoczęto rewitalizację parku J. Dąbrowskiego przy Łydyni. Miasto przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące częściowego odbetonowania placu Jana Pawła II i przygotowało się do realizacji nowej inwestycji – zagospodarowania obszaru Jeziorka na osiedlu „Płońska”. W panele fotowoltaiczne wyposażono kolejne budynki użyteczności publicznej. Rozbudowano infrastrukturę rekreacyjną na „Krubinie”, dofinansowano rozbudowę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przeprowadzono kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne na wszystkich słupach, których właścicielem jako miasto.

1,6 mln na budżet obywatelski

Miasto kontynuowało formułę budżetu partycypacyjnego, w ramach którego to mieszkańcy proponują i wybierają przedsięwzięcia realizowane w danym roku. Na realizację zadań z Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 1,6 mln zł.

36 mln pozyskanych z dotacji

W budżecie Ciechanowa w 2023 r. dotacje pozyskane przez miasto stanowiły ponad 36 mln zł. Mowa tu o środkach budżetu państwa, budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz społeczno–edukacyjnych. Z naborów unijnych pozyskano środki na wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, na sprzęt multimedialny do wykorzystania w ramach bezpłatnych działań edukacyjnych, na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości i zakup mobilnego laboratorium. Dofinansowanie z KPO, FERS oraz z budżetu województwa mazowieckiego umożliwią budowę i utrzymanie nowego żłobka samorządowego, który powstaje przy pętli miejskiej. Pozyskano też środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na przebudowę chodnika przy ul. Zamkowej oraz przebudowę ul. Śmiecińskiej), z Programu Inwestycji Strategicznych (na remont ul. Bohaterów Września oraz odcinka ul. Baczyńskiego, budowy dróg miejskich: Nadrzecznej, Dolnej, Jaśminowej oraz dolnej Pułtuskiej, termomodernizację szkół podstawowych nr 4 i 5 oraz na rekonstrukcję zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej).

Miasto zadbało również o to, by przygotować się do pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy (na lata 2021-2027). Opracowano programy strategiczne i dokumentacje techniczne, zaktualizowano Strategię Rozwoju Miasta, opracowano Gminny Program Rewitalizacji oraz Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa. Miasto opracowało dokumentację techniczną przedłużenia alei Unii Europejskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej.

Pomoc społeczna, kultura, współpraca z NGO

Raport o stanie miasta zawiera też informacje na temat działań MOPS, Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, MBP, COEK Studio i MOSiR. W tym zakresie opisano m.in. realizację zadań, których celem jest aktywizacja społeczna osób dojrzałych, zadań związanych z tworzeniem systemu pomocy dziecku i rodzinie, rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i wieku sędziwym, systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieraniem potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Dokument zawiera też informacje na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2023 r. W raporcie można znaleźć informacje na temat lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój przedsiębiorczości, wspierania rozwoju edukacji na potrzeby rynku pracy i wzmocnienie roli turystyki w rozwoju gospodarczym Ciechanowa.

Edukacja

Warto nadmienić, że w strukturze wydatków budżetu Ciechanowa w 2023 r. największy udział (28%, 85,7 mln zł) stanowiły wydatki na oświatę. Na pomoc społeczną (m.in. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie żłobka) przeznaczono blisko 36,3 mln zł. Drugą co do wielkości grupę stanowią wydatki na utrzymanie dróg miejskich, głównie dzięki prowadzonym przez miasto inwestycjom w infrastrukturę drogową, co stanowi 17% wydatków ogółem i daje kwotę ponad 51 mln zł. Trzecią grupę stanowią wydatki na gospodarkę komunalną. Na ten cel z analizowanego budżetu przeznaczone zostały środki w wysokości blisko 40 mln zł, tj.13 % wydatków ogółem.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani. Do pobrania poniżej.

Dokument będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Ciechanów 25 kwietnia br. W dyskusji nad raportem za 2023 rok głos mogą zabrać mieszkańcy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport.

Skip to content