Po blisko sześciu latach obowiązywania w Ciechanowie jednej z najniższych w Polsce opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w związku ze znaczącym wzrostem kosztów, stawka od mieszkańca wzrośnie do 19,50 zł od 1 października 2024 roku. Nawet po zmianie będzie to najniższa stawka w regionie i nadal jedna z najniższych w kraju. W czasie obowiązywania obecnej stawki w wysokości 13 zł najniższe wynagrodzenie w gospodarce krajowej wzrosło o 91% (z 2.250 zł do 4.300 zł), skumulowany wskaźnik inflacji wyniósł 36,6%, koszt paliwa wzrósł o 32%. Wzrosły inne koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, np. frakcji palnej o 209,5%. Wysokość nowej stawki wynika z przeliczenia oferty złożonej w postępowaniu przetargowym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Rodziny wielodzietne będą uprawnione do skorzystania z pomniejszenia stawki o 2,50 zł od osoby. Zgodnie z przepisami prawa, środki z opłaty mogą być przeznaczane tylko na gospodarkę odpadami.

Aktualna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca w Ciechanowie wynosi 13 zł i pozostaje niezmienna od stycznia 2019 roku, tj. od blisko 6 lat. Jest to jedna z najniższych stawek spośród obowiązujących w blisko 2,5 tysiąca polskich gmin i miast. Zmiany ekonomiczne, gospodarcze i środowiskowe, które dokonały się przez okres obowiązywania ciechanowskiej stawki opłaty mają bezpośrednie przełożenie na obecne koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowany jest:

1) wzrostem płacy minimalnej;

System gospodarki odpadami jest w głównym stopniu oparty na ludzkiej pracy, stąd czynnikiem, który w znacznej mierze wpływa na koszty funkcjonowania systemu, a tym samym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów jest znaczący wzrost płacy minimalnej w trakcie ostatnich 5 lat. Kodeks pracy gwarantuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę otrzymywanie płacy minimalnej. Kwestie związane z płacą minimalną reguluje ustawa z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zwiększenie płacy minimalnej ma wpływ także na zwiększenie wielu świadczeń otrzymywanych przez pracowników, m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, czy minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Ponadto zwiększająca się płaca minimalna wymusza na pracodawcach adekwatne podwyżki płac dla pozostałych pracowników, co niewątpliwie generuje dodatkowe koszty przedsiębiorców. Od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4.300,00 zł, co stanowi wzrost aż o 91,11% w stosunku do roku 2019 r., kiedy dokonano ostatniej zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami. Płaca minimalna w roku 2019 wynosiła 2.250 zł.

2) wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska;

W roku 2024 wzrost opłat za korzystanie ze środowiska w porównaniu do roku 2019 wyniesie 18,25 %, tj. z 290,40 zł/Mg do 343,39 zł/Mg. Są to opłaty, które ponosi przedsiębiorca za każdą tonę odpadów, której nie można przetworzyć i trafia ona na składowisko;

3) wzrostem kosztów zagospodarowania frakcji palnej tzw. PRE-RDF z 279,00 zł/Mg w 2019 r. na 584,50 zł/Mg w 2024 r., co stanowi wzrost o 209,50%;

4) wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych z 510 zł/Mg na 899 zł/Mg w 2024 r., co stanowi wzrost o 76,27%;

5) spadkiem cen sprzedaży wysegregowanych surowców (papier, tworzywa sztuczne, szkło) o połowę;

6) wprowadzeniem systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 roku, co może spowodować zmniejszenie strumienia surowców wtórnych odbieranych przez przedsiębiorcę w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

7)  koniecznością doposażenia floty pojazdów o pojazdy niskoemisyjne i/lub zeroemisyjne, co wynika z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

8) wzrostem cen paliw w analizowanych latach o około 32 %, nie uwzględniając drastycznych skoków cen podczas pandemii COVID-19;

9) wzrostem cen mediów;

10) wzrostem kosztów związanych z utrzymaniem floty pojazdów, np. ubezpieczeń;

11)  kosztami związanymi z modernizacją i naprawami instalacji do zagospodarowania odpadów;

12)  inflacją.

Nowa stawka w wysokości 19,50 zł od osoby nadal pozostanie jedną z najniższych w Polsce i najniższą w regionie. Konieczność zmiany stawki za odbiór odpadów w Ciechanowie wynika bezpośrednio ze wzrostu kosztów funkcjonowania systemu i ma wymiar obiektywny, niezależny od miasta. Zaktualizowane stawki będą obowiązywały od 1 października 2024 roku.

W Ciechanowie odpady zmieszane są obierane co najmniej raz w tygodniu. Segregowane – w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz na tydzień, a wielorodzinnej co najmniej raz w miesiącu. Częstotliwość odbioru odpadów od października pozostanie na tym samym poziomie i nie będzie zmieniana.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w innych gminach kształtują się następująco:

1. Gmina Ciechanów (odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych co 2 miesiące)
– 21,00 zł/os – w przypadku, gdy nieruchomość, wg złożonej deklaracji, nie jest wyposażona w kompostownik,
– 20,00 zł/os – w przypadku, gdy nieruchomość, wg złożonej deklaracji, jest wyposażona w kompostownik, w którym będą gromadzone odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, zielone);
2. Opinogóra Górna 23 zł/os. – odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych co 2 miesiące;
3. Regimin 23 zł/os. – odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych co 2 miesiące;
4. Sońsk 23 zł/os. – odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych raz w miesiącu;
5. Grudusk 27 zł/os. – odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych raz w miesiącu;
6. Garwolin – odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych raz w miesiącu
– 25,00 zł dla właścicieli nieruchomości nieposiadających własnego kompostownika;
– 18,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym;
7. Grodzisk Mazowiecki 32 zł/os, 3 zł mniej w przypadku posiadania kompostownika; odbiór odpadów zmieszanych raz w miesiącu/ miesiące letnie co 2 tyg., segregowanych co 2 miesiąc;
8. Płońsk 25 zł/os. odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych co 2 tyg.:
9. Wołomin 29 zł/os. odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych raz w miesiącu;
10. Żyrardów 28,50 zł/os. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych co 2 tyg.;
11. Węgrów 30 zł/os. odbiór odpadów zmieszanych co 2 tyg., segregowanych co 1 miesiąc/ miesiące letnie segregowane co 2 tyg. ;
12. Wyszków 33,90 zł/os., odpady zmieszane i segregowane co 2 tyg.:
13. Sochaczew 29 zł/os. odpady zmieszane co 2 tyg., segregowane raz w miesiącu;
14. Maków 26,25 zł/os. odpady zmieszane co 2 tyg., segregowane raz w miesiącu;
15. Płock 26 zł/os. odpady zmieszane co 2 tyg., segregowane raz w miesiącu;
16. Legionowo 28 zł/os. odpady zmieszane co 2 tyg., segregowane raz w miesiącu.

W ramach funkcjonującego na terenie miasta Ciechanów systemu gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami pochodzą również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Aktualnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o pojemności 120 l wynosi 14 zł. Stawka opłaty za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności ustalone zostały w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa wysokość stawki w przypadku nieruchomości niezamieszkałych to 21,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l.

W przypadku niewykonywania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka podwyższona stanowiąca dwukrotność stawki podstawowej wyniesie 39,00 zł od osoby i 42,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l.

Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wynosi obecnie 1,00 zł od osoby. Nowa wysokość zwolnienia będzie kształtowała się na poziomie 2,50 zł. Aktualnie ze zwolnienia korzysta 1.800 osób.

Nowe wysokości stawek opłat pozwolą na zbilansowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uzyskanych opłat zostaną pokryte koszty funkcjonowania systemu, tj. odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Mieszkańcy nie będą zobowiązni do ponownego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skip to content