Przy ul. Powstańców Wielkopolskich powstaje sto mieszkań. Buduje je miejska spółka TBS. Zostaną oddane do użytkowania w IV kwartale 2025 r. Osiem z nich jest dostępnych (od 56 m2 do 64 m2). Wnioski można składać od 17 do 24 kwietnia (elektronicznie, pocztą lub w Urzędzie Miasta Ciechanów).

Od 17 kwietnia do 24 kwietnia 2024 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający dotyczący ośmiu lokali mieszkalnych o powierzchni od 56,79 m2 do 64,69 m2. Dwa nowe budynki, w których łącznie znajdzie się 100 lokali wykończonych pod klucz, powstają przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Dostępne są:

 • dwa mieszkania na parterze (63,51 m2 i 64,69 m2),
 • dwa mieszkania na I piętrze (powierzchnia 63,45 m2 i 64,45 m2),
 • dwa lokale na III piętrze (56,79 m2, 63,10 m2,
 • dwa mieszkania na IV piętrze (62,94 m2 i 63,96 m2).

Zasady naboru wniosków

Wnioski osób zainteresowanych będą przyjmowane:

 • w ratuszu w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00, pokój nr 25, Referat Mieszkaniowy),
 • pocztą na adres Urzędu Miasta Ciechanów,
 • przez ePuap (adres ePUAP: /ciechanow/skrytka).

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego odbędzie się zgodnie z przepisami ustawowymi  oraz zasadami przyjętymi przez radnych (Uchwała Nr 645/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2023 r.). O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które spełnią kryteria.

Wnioski o zawarcie umowy najmu złożone do Urzędu Miasta będą ewidencjonowane według kolejności wpływu. Będą podlegały ocenie punktowej w oparciu o kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowe kryteria pierwszeństwa.

Kryteria pierwszeństwa

BRAK WŁASNOŚCI I PRZYSŁUGIWANIA INNEGO LOKALU

Bezwzględnie obowiązujące kryterium zakłada, że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego za rok 2023 nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

 • W przypadku gospodarstwa 1-osobowego: 7883,99 zł,
 • 2-osobowego: 11037,58 zł,
 • 3- osobowego: 15242,38 zł,
 • 4-osobowego: 17870,37 zł.
 • Dla gospodarstw większych niż 4-osobowe maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wyliczana jest na podstawie określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Osoba składająca wniosek o najem jest zobowiązana do złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym osiągniętym w roku 2023 oraz oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia). Spełnienie warunków do uzyskania punktów za kryterium pierwszeństwa i dodatkowe kryteria pierwszeństwa powinno być potwierdzone przez wnioskodawcę dokumentami w tym zakresie. Wykazanie spełnienia kryterium spoczywa na wnioskodawcy.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek i nie może być objęty wnioskiem innego wnioskodawcy.

Wyniki naboru

O kolejności wpisania na listę najemców zadecyduje suma punktów, przyznanych zgodnie z kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa, zgodnie z zasadami punktacji określonymi uchwałą (od najwyższej do najniższej), a w przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców zadecyduje kolejność złożenia wniosku, a następnie liczba osób tworzących gospodarstwo domowe. Po przeprowadzonej ocenie punktowej wniosków gmina sporządzi listę najemców, szeregując wnioski w kolejności od najwyższej do najniższej.

Umowa najmu

Umowa najmu przewiduje partycypację najemcy w kosztach 20% wartości lokalu (szacunkowo około 80 tys. zł dla mieszkań o pow. około 60 m2) z możliwością dojścia do własności. W czynszu wliczony będzie m.in. kredyt i odsetki. Wkład własny najemca będzie zobowiązany uiścić po podpisaniu umowy z TBS. Podpisywanie umów z TBS jest planowane niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru.

kategoria:Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego TBS (PDF) 364.99KB pobierzplik: Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego TBS (PDF)
docx Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego TBS (WORD) 42.23KB pobierzplik: Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego TBS (WORD)
Skip to content