Prezydent miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Oferty można składać do 24 maja.

Na organizację letniego wypoczynku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. miasto przeznaczy 45 tys. zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 4 ust. 1 pkt. 1, 6, 14 i 16, art. 13 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną zarekomendowane przez komisję opiniującą i zatwierdzone przez Prezydenta Miasta. Wybór ofert nastąpi do 31 maja.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  1. wypełnienie i złożenie oferty za pomocą generatora wniosków on-line zamieszczonego na stronie witkac.pllink do logowania tutaj.
  2. dostarczenie oferty wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, w terminie do 22 grudnia 2023 roku. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Szczegóły dotyczące zasad, formularza, informacji, które należy uwzględnić, terminów i warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów: >link do informacji tutaj.

Skip to content