20 czerwca radni przyjęli 14 uchwał. Jednym z tematów 3. sesji Rady Miasta Ciechanów było sprawozdanie z działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej.

ZKM realizował w 2023 r. przewozy na 14 liniach komunikacyjnych przy wykorzystaniu 32 autobusów. Oprócz obsługi linii autobusy świadczyły także usługi komercyjne, głównie na rzecz szkół. Spółka dostosowywała swój rozkład jazdy do rozkładów jazdy pociągów oraz dopasowywała je tak, aby ułatwić dojazdy uczniów do szkół. Racjonalne gospodarowanie środkami oraz zwyżkowa tendencja związana z zainteresowaniem przewozami pozwoliły spółce przyśpieszyć zakup taboru. Były to cztery autobusy, z których na co dzień korzystają mieszkańcy Ciechanowa. Dodatkowo Gmina Miejska Ciechanów wniosła do majątku spółki dwa pojazdy o napędzie elektrycznym, na których zakup pozyskano dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Radni wprowadzili zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2024 r. O 2 mln zł zwiększono kwotę pozyskanych środków na budowę miejskiego żłobka. Do WPF na lata 2024-206 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 63 mln zł: budowę przedłużenia aleji Unii Europejskiej do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej. Dzięki temu możliwe będzie podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą oraz uzyskanie maksymalnej liczby punktów w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Radni wyrazili zgodę na ubieganie się o fundusze z Banku Gospodarstwa Krajowego na twz. „Zieloną transformację miast”. Radni podjęli uchwałę, która zakłada zmniejszenie planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych i uzupełnienie ich środkami zwrotnymi w ramach KPO. Ostateczna decyzja o skorzystaniu z opisanej formuły zostanie podjęta w drugiej połowie tego roku.

Po 6 latach zaktualizowano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od października stawka wyniesie 19,50 zl za osobę i nadal pozostanie jedną z najniższych w kraju. Zmiany wprowadzono z uwagi na inflację, rosnące koszty pracy, znaczny wzrost kosztów paliwa i innych opłat dotyczących zagospodarowania odpadów. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przewidziano ulgę wynoszącą 2,5 zł od osoby.

Radni opowiedzieli się za przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w projekcie dotyczącym zwiększenia samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania. Wiodącym partnerem przedsięwzięcia jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Z usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego skorzysta 70 mieszkańców Ciechanowa, którzy ukończyli 60 lat i wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Na ten cel gmina miejska otrzymała ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w kwocie 1 709 400 zł.

W związku z koniecznością doprecyzowania lokalizacji kąpieliska Krubin o wskazanie współrzędnych geograficznych wprowadzono zmiany do uchwały nr 810/LXXXII/2024 Rady Miasta Ciechanów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta.

Do Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołano przedstawicieli dwunastu zarządów osiedli oraz trzech rady miasta. W składzie znaleźli się: Sebastian Andrzejczak (Osiedle nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”), Anna Kwiatkowska (Osiedle nr 2 „Aleksandrówka II”), Tomasz Krośnicki (Osiedle nr 3 „Aleksandrówka”), Barbara Rogalska (Osiedle nr 4 „Śródmieście”), Jacek Babicki (Osiedle nr 5 „Płońska”), Marzena Wiśniewska (Osiedle nr 6 „Słoneczne”), Iwona Kuklińska (Osiedle nr 7 „Przemysłowe”), Jadwiga Brożek (Osiedle nr 8 „Kwiatowe”), Ewa Mieszkowska (Osiedle nr 9 „Bloki” 10), Ryszard Szymański (Osiedle nr 10 „Kargoszyn”) Artur Matusiak (Osiedle nr 11 „Podzamcze”), Maciej Węcławski (Osiedle nr 12 „Zachód”), Grażyna Derbin (radna), Marek Rutkowski (radny) i Robert Umiński (radny).

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowymi dzierżawcami miejskich działek znajdujących się w dzielnicy Podzamcze. Pozwolili też na sprzedaż lokalu przy ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 11.

Skargę na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 oraz opiekunów wyjazdu uczniów do Grecji radni uznali za bezzasadane. Wniosek w sprawie powołania użytku ekologicznego na działkach położonych w obrębie Krubina nie został uwzględniony z przyczyn formalno-prawnych. Uwagi do „Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 198/9, 198/2 obręb 0060 Krubin” radni przekazali do dalszego rozpatrzenia przez prezydenta Ciechanowa.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Piotra Wojciechowskiego zwolnione miejsce w Radzie Miasta Ciechanów zajął Robert Umiński.

Skip to content