Ciechanowianie poparli koncepcję częściowego odbetonowania placu Jana Pawła II i zwiększenia tam powierzchni zielonej. Swoją opinię wyrazili w trwających 8 miesięcy konsultacjach społecznych. Blisko 94% ważnie oddanych głosów opowiedziało się za zmianą sposobu zagospodarowania terenu przed ratuszem według opracowanej koncepcji architektonicznej. W konsultacjach oddano 1811 głosów.

Na pytanie „Czy należy zmienić sposób zagospodarowania placu Jana Pawła II w Ciechanowie według opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej” twierdząco odpowiedziało 93,8% osób (1469 głosów mieszkańców). Przecząco odpowiedziało 6,2% osób (97 głosów).

Łącznie w konsultacjach, które trwały 8 miesięcy (od 1 lutego do 30 września 2023 r.) oddano 1811 głosów, z czego 1385 oddano drogą elektroniczną, a 426 w wersji papierowej. Ważnych głosów było 1566. Spośród wszystkich oddanych głosów 245 było nieważnych. Nieważność wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane, m.in. wskazujące, iż nie jest mieszkańcem Ciechanowa, posłużył się danymi osób zmarłych, głosujący oddał głos kilka razy papierowo i elektronicznie.

Konsultacje prowadzono elektronicznie (dano mieszkańcom możliwość wypełnienia ankiety online) i w wersji papierowej (można było oddać swój głos wrzucając wypełnioną ankietę do urny w Urzędzie Miasta). Miasto przeprowadziło również w ramach konsultacji debatę ekspertów z udziałem mieszkańców na temat historii i przyszłości placu przed ratuszem.

Projekt poddany przez miasto pod konsultacje to koncepcja autorstwa mgr inż. arch. kraj. Aleksandry Prus, która została uznana za najlepszą przez jury, w którego składzie znaleźli się architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Koncepcja zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni placu Jana Pawła II i zastąpienie jej roślinnością, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną terenu. W projekcie część terenu tworzy strefę parkową z elementami małej architektury (huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne, ławy parkowe, ławki, kosze oraz oświetlenie).

W propozycji pojawia się atrakcyjna i bogata roślinność: nowe nasadzenia zieleni, których najważniejszym elementem są wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy. Pozostałe nasadzenia to krzewy, pnącza i byliny sadzone w grupach. Zieleń nie zakłóca w niej głównych ciągów pieszych oraz istniejących parkingów. Dodatkowo koncepcja zakłada rozebranie nawierzchni wokół istniejących drzew, demontaż krat osłonowych i stworzenie połączonych rabat zamiast punktowych nasadzeń, o łącznej powierzchni 770 m2. W mniejszym stopniu zmieniona miałaby być zachodnia część terenu, uwzględniając istniejący parking tworzący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich. Założenia projektowe uwzględniają racjonalne gospodarowanie nakładami finansowymi poprzez częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Obecna forma zagospodarowania placu przed ratuszem w Ciechanowie to efekt inwestycji zrealizowanej w latach 2010-2011 r., kiedy teren w znacznej części zabetonowano, likwidując większość istniejącej wcześniej zieleni. Rezultat znacznie podzielił ciechanowian w ocenach tej zmiany. W 2022 r. ratusz ogłosił konkurs architektoniczny na projekt zagospodarowania placu. Następnie zapytano mieszkańców, co sądzą o pomyśle zwiększenia tam obszaru zieleni.

Skip to content