Podczas obrad 24 sierpnia radni przyjęli 15 uchwał, m.in. określili zasady funkcjonowania komitetu rewitalizacji oraz doprecyzowali lokalne standardy urbanistyczne. Przedstawiono informacje o działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego i ustanowiono program oddłużeniowy dla najemców lokali komunalnych. Na 70. sesji Rady Miasta przyznano honorowe obywatelstwo prof. Jerzemu Bralczykowi. Zapadła też decyzja o nawiązaniu partnerstwa miasta z bułgarską Silistrą.

Podczas głosowania samorządowcy byli jednomyślni w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa profesorowi Jerzemu Bralczykowi. Popularny językoznawca i polonista urodził się w 1947 r w Ciechanowie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego. Doktoryzował się w 1973 r., habilitował w 1986, a tytuł profesorski uzyskał w 2000 r. Przez wiele lat był członkiem prezydium i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego. Wykładał na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest autorem wielu słowników i publikacji z zakresu wiedzy o języku. Związki z Ciechanowem podtrzymuje poprzez liczne aktywności, m.in. biorąc udział w spotkaniach z młodzieżą czy patronując ciechanowskiemu dyktandu. Wizerunek językoznawcy jest wykorzystywany do promocji miasta. Uroczyste nadanie honorowego obywatelstwa zaplanowano na 30 listopada br.

W drodze uchwały radni upoważnili prezydenta miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu”. To szansa na pozyskanie bezzwrotnej dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości zadania.

Rada Miasta wprowadziła zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2023 r. Uwzględniono w nich częściową rekompensatę z tytułu utraty przez miasto dochodów z powodu zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd.

W trosce o architektoniczny porządek doprecyzowano lokalne standardy urbanistyczne. Uchwała dotyczy powstawania inwestycji mieszkaniowych. Określa odległość nowych zabudowań wielorodzinnych od szkół (maksymalnie 2 km), przystanków autobusowych (nie więcej niż 500 m). Inwestycje mają być realizowane na obszarach, które zapewniają dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu.

Kolejnym zagadnieniem było zatwierdzenie zasad wyznaczania składu oraz działania komitetu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. 10-osobowy organ będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą.

Na sesji obradowano też na temat działalności spółki TBS. Jej podstawowym zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem oraz zarządzanie i administrowanie budynkami będącymi własnością Gminy Miejskiej Ciechanów i wspólnot mieszkaniowych. W 2022 r. miejska spółka nadzorowała 235 budynków z 3711 lokalami o łącznej powierzchni 176 782,29 m2. W minionym roku spółka wykonała w budynkach należących w 100% do gminy remonty na łączną kwotę 870 tys. zł.

Radni przyjęli program oddłużeniowy dla najemców korzystających z miejskich lokali mieszkaniowych. Ma on na celu uregulowanie zaległych należności oraz wypracowanie i utrwalanie nawyku terminowego płacenia czynszu. Będzie ułatwieniem dla osób i rodzin zajmujących lokale należące do gminy. Najemcy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej oraz nie są w stanie spłacić zaległych należności, będą mogli zwrócić się o jednorazowe umorzenie odsetek od zaległości.

Będzie można uzyskać umorzenie do 50% odsetek od spłaconej zaległości głównej. O umorzenie należy zwrócić się pisemnie do Urzędu Miasta wypełniając wniosek. Z tej formy pomocy nie będą mogli skorzystać najemcy, którzy dewastują lokale.

Warunkiem umorzenia zaległości jest wykonanie zawartego przez dłużnika porozumienia z wierzycielem w sprawie oddłużania, na podstawie którego dłużnik zobowiąże się do spłaty w ratach kwoty uznanej należności oraz zobowiąże się do terminowego regulowania bieżących opłat za zajmowany lokal.

W toku procedowania zapadły decyzje o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi użytkownikami miejskich nieruchomości usytuowanych w dzielnicy Śródmieście i Niechodzin-Bielin. Postanowiono tez o sprzedaży dwóch niezabudowanych działek w obrębie Śmiecina.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia ławników na kadencję 2024-2027 miasto zasięgnie informacji o kandydatach od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ustalenia wymagał też regulamin głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych oraz tryb i sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Radni opowiedzieli się za nawiązaniem współpracy partnerskiej z Miastem Silistra, położonym w Bułgarii. Miejscowość liczy 50 tys. mieszkańców. Należy do miast partnerskich Chmielnickiego, z którym Ciechanów współpracuje od wielu lat. W lipcu tego roku młodzi ciechanowianie reprezentowali Polskę podczas międzynarodowej imprezy kulturalnej w Silistrze. „Mały Ciechanów” (zespół funkcjonujący przy SP5 im. W. Broniewskiego) wystąpił podczas XXV International Children’s Dance Festival „Tomorrow’s peace begins with today’s friendship”. Wyjazd dzieci dofinansował ratusz.

Skip to content