11 kwietnia ratusz rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie. Miejska spółka rozpocznie budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 100 nowych mieszkań ma być oddanych do użytkowania na przełomie 2024 i 2025 r.

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich TBS wybuduje 100 mieszkań o powierzchni od 37 m2 do 64 m2 wraz z komórkami lokatorskimi na poziomie piwnic. Lokale mieszkalne będą wykończone pod klucz. Pięciokondygnacyjne bloki, przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, zostaną wybudowane na działkach 4301/33, 4301/34, 4301/37, 4302/24. W obu zamontowane będą windy.

Wnioski osób zainteresowanych najmem lokalu będą przyjmowane od 11 kwietnia do 30 kwietnia. Można złożyć je osobiście w ratuszu w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00, pokój nr 25, Referat Mieszkaniowy), pocztą na adres Urzędu Miasta Ciechanów lub przez ePuap.

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach tej inwestycji odbędzie się zgodnie z przepisami ustawowymi  oraz zasadami przyjętymi przez radnych (Uchwała Nr 645/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2023 r.). O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które spełnią kryteria.

Wnioski o zawarcie umowy najmu złożone do Urzędu Miasta będą ewidencjonowane według kolejności wpływu. Będą podlegały ocenie punktowej w oparciu o kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowe kryteria pierwszeństwa.

Bezwzględnie obowiązujące kryterium zakłada, że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Pod uwagę brane będzie też kryterium dochodowe. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

W tym przypadku maksymalny średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego brutto za rok 2022 wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 6 061,62 zł;
  • dwuosobowe gospodarstwo domowe – 8 486,26 zł;
  • trzyosobowe gospodarstwo domowe – 11 719,13 zł;
  • czteroosobowe gospodarstwo domowe – 13 739,67 zł;
  • dla gospodarstw większych niż 4-osobowe maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wyliczana jest na podstawie określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Za dochód uznaje się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba składająca wniosek o najem jest zobowiązana do złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym osiągniętym w roku 2022 oraz oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia). Spełnienie warunków do uzyskania punktów za kryterium pierwszeństwa i dodatkowe kryteria pierwszeństwa powinno być potwierdzone przez wnioskodawcę dokumentami w tym zakresie. Wykazanie spełnienia kryterium spoczywa na wnioskodawcy.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek i nie może być objęty wnioskiem innego wnioskodawcy.

O kolejności wpisania na listę najemców zadecyduje suma liczby punktów, przyznanych zgodnie z kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa, zgodnie z zasadami punktacji określonymi uchwałą (od najwyższej do najniższej), a w przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców zadecyduje kolejność złożenia wniosku, a następnie liczba osób tworzących gospodarstwo domowe.

Po przeprowadzonej ocenie punktowej wniosków gmina sporządzi listę najemców, szeregując wnioski w kolejności od najwyższej do najniższej.

Umowa najmu przewiduje partycypację najemcy w kosztach do 30% wartości lokalu (szacunkowo 60-110 tys. zł) z możliwością dojścia do własności. W czynszu wliczony będzie m.in. kredyt i odsetki.

Podpisywanie umów przedwstępnych z TBS jest planowane na maj 2023 r. W przypadku podpisania umowy obowiązywała będzie obligatoryjna opłata rezerwacyjna w kwocie 10 tys zł. Przewidywany termin podpisania umowy o najem lokalu mieszkalnego z TBS to czerwiec 2023 r. W tym przypadku obowiązkowe będzie uiszczenie wkładu własnego (w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy).

Formularze, plan inwestycji oraz karty mieszkań są dostępne poniżej:

Skip to content