W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi miasto przypomina, że sytuowanie plakatów i banerów wyborczych na terenie Ciechanowa nie może naruszać przepisów obowiązujących w tzw. uchwale reklamowej. Poza strefą, gdzie zupełnie nie można lokalizować reklam, w pozostałych obszarach miasta zakaz ich umieszczania obowiązuje m.in. na ogrodzeniach, mostach, wiaduktach czy między obiektami budowlanymi i roślinnością. Łamanie tych przepisów grozi karą.

Należy pamiętać o tym, że wszelkie plakaty i banery promujące kandydatów i ugrupowania są reklamą. Zgonie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977 z późn. zm.) jest nią: upowszechnienie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. To pojęcie obejmuje również agitację wyborczą prowadzoną w formie plakatów, banerów umieszczanych na tablicach lub urządzeniach reklamowych.

Przepisy regulujące zasady umieszczania reklam na terenie Ciechanowa obowiązują od 2016 r. Zostały wprowadzone w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Ciechanowa wyrażone w ankiecie przeprowadzonej w 2015 r, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Treść uchwały reklamowej została doprecyzowana w 2019 roku i od tego czasu obowiązują zapisy określone w Uchwale Nr 51/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Celem tzw. uchwały reklamowej jest poprawa wizerunku miasta poprzez m.in. odsłonięcie witryn i budynków, uporządkowanie reklam wolnostojących, usunięcie banerów reklamowych z ogrodzeń, a także ochrona zabytków architektury i przyrody.

Obszar Ciechanowa podzielono na pięć stref o różnych regulacjach sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

W strefie I obowiązuje zakaz stosowania tablic i urządzeń reklamowych. W strefie II mogą one mieć maksymalnie 10m2, w strefie III i IV do 20m2, a w strefie V do 40m2. Tablice i urządzenia reklamowe nie mogą być umieszczane na ogrodzeniach, na budynkach i budowlach objętych jedną z form ochrony zabytków, na cmentarzach, mostach, wiaduktach i kładkach. Nie można ich sytuować na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej (latarnie, słupy, linie sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe), w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki,  także na drzewach i w zasięgu ich koron, w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin, w strefie o promieniu 20 m od pomników przyrody ożywionej. Banery reklamowe nie mogą być rozpinane pomiędzy obiektami budowlanymi, roślinnością, ogrodzeniami, barierami ochronnymi, ekranami akustycznymi.

Wolnostojące tablice i urządzenia reklamowe nie mogą być umieszczone w odległości mniejszej niż 10 m od krawędzi jezdni i ulic i w odległości mniejszej niż 15 m od znaków drogowych.

W strefach II – V tablice reklamowe lub urządzenie reklamowe na budynkach powinny zostać wkomponowane w elewację, a także w jak najmniejszym stopniu naruszać spójność architektoniczną budynku, powinny być proporcjonalne w stosunku do wielkości i podziałów elewacji, nie mogą zmieniać lub zakrywać istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, artykulacja, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp. Łączna powierzchnia ekspozycji reklamy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie może przekroczyć 25% powierzchni każdej elewacji budynku.

Za niedostosowanie do zapisów uchwały obowiązują kary pieniężne uregulowane tzw. „ustawą krajobrazową” wprowadzoną przez sejm w 2015 r. Karze podlega podmiot, który  umieścił  tablicę  reklamową  lub urządzenie reklamowe niezgodne  z przepisami. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego podmiotu, karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Kara wymierzana jest w drodze decyzji administracyjnej.

W Ciechanowie podmioty, które umieściły w przestrzeni miasta reklamy niezgodne z uchwałą reklamową w pierwszej kolejności będą zawiadamiane o stwierdzonych nieprawidłowościach. W przypadku niedostosowania się do obowiązującego prawa miejscowego prowadzone będą postępowania zmierzające do usunięcia bądź dostosowania reklamy do zapisów uchwały reklamowej.

Warto przypomnieć, że w minionych tygodniach w Ciechanowie przeprowadzono inwentaryzację i e-kontrolę reklam w części przestrzeni publicznej. Na ten cel ratusz pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Teraz testowane są rozwiązania umożliwiające wykrywanie reklam niezgodnych z przepisami tzw. uchwały reklamowej.

Miejsce na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych zgodnie z Art. 114 Kodeksu wyborczego zapewnia miasto. Obwieszczenia i plakaty wyborcze można umieszczać nieodpłatnie na słupach w następujących lokalizacjach: ul. Pułtuska/Powstańców Wielkopolskich (SP 3), ul. Sikorskiego (Biedronka), Osiedle 40-lecia (parking) ul. Broniewskiego/Wyspiańskiego, ul. Graniczna (Pawilon handlowy). Plakaty umieszczają tam komitety wyborcze we własnym zakresie. Miasto udostępnia również odpłatnie miejsca na pozostałych słupach ogłoszeniowych oraz w przestrzeni reklamowej w wybranych wiatach przystankowych.

Skip to content