Opublikowano Raport o Stanie Miasta Ciechanów za miniony rok. Zawiera informacje o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach, finansach miasta, stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii czy uchwał Rady Miasta. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty. Pomimo niekorzystnych dla samorządów zmian prawno-podatkowych oraz inflacji Ciechanów zbilansował budżet 2022 roku i nie zaciągał żadnych kredytów ani innych zobowiązań finansowych.

W obliczu nowych wyzwań, jakie przyniósł 2022 rok (agresja Rosji na Ukrainę, rosnące ceny paliw, galopująca inflacja, kryzys energetyczny), Ciechanów nie ograniczył inwestycji, mających kluczowy wpływ na rozwój miasta. Na zadania inwestycyjne przeznaczono ponad 40 mln zł.

Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczeniu wydatków bieżących i pozyskaniu środków zewnętrznych miasto nie zaciągnęło w 2022 roku żadnych kredytów ani innych zobowiązań finansowych (nie była konieczna emisja obligacji). Ważnym źródłem budującym dochody miasta była sprzedaż mienia w momencie szczytowych cen na rynku nieruchomości. Dzięki temu udało się zwiększyć stronę dochodową budżetu. Miasto sprzedało nieruchomości za ponad 10 mln zł. Były to m.in. lokale mieszkalne z bonifikatami oraz działki pod prywatne inwestycje gospodarcze.

 W 2022 roku wszystkie samorządy miały łącznie 8 mld deficytu. Na tym tle wyróżniamy się jako miasto pozytywnie, ponieważ udało nam się zbilansować budżet. W ogóle nie musieliśmy korzystać z żadnych kredytów czy emisji obligacji. Do tego spłaciliśmy blisko 6,5 mln zł starego zadłużenia. Jednocześnie prężnie inwestowaliśmy w rozwój miejskiej infrastrutkury. Musimy jednak pamiętać, że weszliśmy w trudniejszy 2023 rok, w którym odczujemy w pełni konsekwencje reformy podatkowej rządu, a do tego mamy cztery razy droższą energię – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Należy nadmienić, że w 2022 r. uwidoczniły się negatywne efekty rządowej reformy podatków pod nazwą „Polski Ład”, mającej wpływ na spadek dochodów polskich samorządów z udziałów w PIT. Dochody w budżecie Ciechanowa w 2022 r. wyniosły 258.991.001,28 zł, a wydatki 259.126.711,65 zł. Ponad 82 mln zł przeznaczono na oświatę. Utrzymano wysoki poziom nakładów na realizację budżetu partycypacyjnego. W 2022 r. łączna kwota na realizację zadań w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła ponad 1,8 mln zł. Pokazuje to dużą otwartość miasta na politykę współdecydowania mieszkańców o kierunkach działań i rozwoju.

W 2022 r. zakończono budowę nowego miejskiego przedszkola w technologii modułowej (pierwszego od 32 lat), budowę drogi dojazdowej do Parku Nauki Torus, modernizację ul. Opinogórskiej, rozpoczęto rewitalizację budynku przy ul. Fabrycznej i zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej, wykonano dokumentacje dla termomodernizacji SP nr 4 i SP nr 5 oraz audyty energetyczne pozostałych szkół. Ze środków Programu Sportowa Polska realizowana jest budowa zaplecza sportowo-technicznego przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie. Pozyskano środki na remont płyty hali sportowej ul. 17 Stycznia 60C. Miasto uzyskało również grant w wysokości prawie 700 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację zadań z zakresu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów. W ramach POIiŚ w 2022 roku uzyskano dofinansowanie na wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Czarnieckiego oraz montaż 10 wyświetlaczy prędkości w obszarze przejść dla pieszych. Rozpoczęto budowę wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku.

W 2022 r. zadbano też o rozwój terenów zielonych i ekologię. Wybudowano pierwsze w mieście mini-parki kieszonkowe, rozpoczęto budowę ogrodu społecznego, opracowano dokumentację budowy „Zielonego Targu”. W panele fotowoltaiczne wyposażono kolejne budynki użyteczności publicznej. Rozbudowano infrastrukturę rekreacyjną na „Krubinie”, zielenią zagospodarowano teren przy dworcu PKP (tzw. Zielona Poczekalnia), dofinansowano rozbudowę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Miasto zakupiło drona, który wspomaga Straż Miejską podczas kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej. Na kolejnych osiedlach zamontowano inteligentne pojemniki na odpady, które przyczyniają się do zwiększenia poziomu higieny oraz poziomu segregacji w zabudowie wielolokalowej.

Ciechanów w 2022 r. znalazł się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem długości ścieżek rowerowych w przeliczeniu na mieszkańca. Dane na temat rozwoju tras dla rowerzystów opublikował Portal Samorządowy. Miasto po raz kolejny zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie „Perły Samorządu”, zajmując pierwsze miejsce wśród polskich miast do 100 tys. mieszkańców.

W 2022 r. samorząd Ciechanowa oraz miejskie jednostki zaangażowały się w pomoc dla Ukrainy. Część Ukraińców, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy w wyniku rosyjskiej agresji, znalazła wsparcie i bezpieczne schronienie w Ciechanowie. Miasto zapewniło miejsca pobytu dla uchodźców w Hotelu Olimpijskim, przyjęcie dzieci do szkół i przedszkoli, bezpłatne lekcje języka polskiego, pukt pomocy rzeczowej i wielowymiarową pomoc w innych aspektach. Do miasta partnerskiego Chmielnicki dostarczono 10 transportów z pomocą humanitarną. Ciechanów jako pierwszy samorząd w Polsce udzielił również wsparcia właścicielom prywatnych lokali i budynków, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, zwalniając ich z podatku od nieruchomości.

W miniony mroku miasto z pozytywnymi efektami podjęło się pośredniczenia w sprzedaży węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach.

Raport o stanie miasta zawiera też informacje na temat działań MOPS, Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, MBP, COEK Studio i MOSiR. W tym zakresie opisano m.in. realizację zadań związanych z tworzeniem systemu pomocy dziecku i rodzinie, rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i wieku sędziwym, systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieraniem potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Dokument zawiera też informacje na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2022 r.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani. Do pobrania poniżej.

Dokument będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Ciechanów 27 kwietnia br. W dyskusji nad raportem za 2022 rok głos mogą zabrać mieszkańcy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport.

Skip to content