Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ciechanów zwołanej 30 października br. radni przyjęli „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Ciechanów”. Podjęta uchwała pozwoli miastu ubiegać się o fundusze europejskie na zielono-błękitną infrastrukturę (m.in. tworzenie powierzchni biologicznie czynnych, zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, zwiększanie obszarów zieleni).

Uchwała przygotowana przez ratusz wprowadza do realizacji „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Ciechanów” w perspektywie do 2036 roku.

Stworzenie dokumentu jest podyktowane postępującymi zmianami klimatu oraz koniecznością dostosowania się do nich. Dokument zawiera założenia, cele i działania mające powiązanie zarówno z dokumentami i regulacjami dotyczącymi zmian klimatycznych na szczeblu międzynarodowym, Unii Europejskiej, jak i krajowym.

W oparciu o pogłębioną analizę obecnego stanu i zdefiniowane możliwości adaptacyjne terenu, na którym położone jest miasto Ciechanów, zaplanowano działania, które będą realizowane w kolejnych latach. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dopasowanie obszarów, w których będą podejmowane działania, mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Poruszana w planie tematyka jest kluczowa zarówno dla zrównoważonego rozwoju, jak i dla zapewnienia bezpiecznego i zdrowego życia mieszkańcom regionu.

Do 31 października 2023 roku trwają nabory projektów związanych z zielono-błękitną infrastrukturą w ramach:

1. Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

2. Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie 01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich.

Miasto Ciechanów przygotowuje wnioski o dofinansowanie do obu w/w programów. Zgodnie z kryteriami wyboru projektów premiowane są wnioski, które są zgodne z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu. Przyjęcie Planu daje możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów w tym zakresie.

– Z uwagi na brak niezbędnej opinii RDOŚ nie było możliwe przyjęcie uchwały podczas obrad Rady Miasta zwołanej w trybie sesji zwyczajnej 26 października. Tego samego dnia już po sesji o godz. 13.00 otrzymaliśmy odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na nasze pismo z 18 sierpnia 2023 r. W treści opinii wskazano, że: „przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. W związku z powyższym możliwe stało się przyjęcie planu przez Radę Miasta Ciechanów jeszcze przed składaniem wniosków w naborach o fundusze europejskie, co jest dla nas niezwykle korzystne – mówi sekretarz miasta Adrianna Saganek.

26 stycznia 2023 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu”. Projekt planu podlegał konsultacjom i był wyłożony do wglądu w dniach 29 lipca 2023 r. – 18  sierpnia 2023 r.

Skip to content