Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert prezydent miasta przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych. To ponad milion złotych, który umożliwi przygotowanie wielu wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Ciechanowa w 2023 roku. To m.in. projekty z zakresu: kultury, edukacji, przedsiębiorczości, ekologii, opieki nad zwierzętami, ochrony i promocji zdrowia, wsparcia seniorów czy działalność ponad 20 klubów sportowych.

Na wsparcie tzw. trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców Ciechanowa ratusz przeznaczy w 2023 r. łącznie ponad 1 mln zł. Kwota w budżecie miasta na ten cel została utrzymana, pomimo nowych obciążeń dla samorządu, związanych m.in. z blisko 4-krotnym zwiększeniem kosztów energii od stycznia 2023 r.

Pieniądze zostały przyznane w ramach otwartych konkursów ofert. Organizacje mogły składać swoje projekty w ośmiu obszarach.

To m.in.: kultura, sztuka, organizacja wydarzeń międzypokoleniowych, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrona zwierząt.

W ramach Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi przewidziano też wsparcie ratusza dla realizacji projektów dotyczących oświaty, edukacji i wychowania, w tym przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania. Ratusz po raz kolejny wesprze też rozwój przedsiębiorczości.

NGO mogły również aplikować o środki na sport, w tym m.in. na szkolenie zawodników miejskich klubów, poodnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych czy organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

Na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotację otrzymali:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego

 1. Związek Literatów na Mazowszu („Obchody jubileuszu ćwierćwiecza Związku Literatów na Mazowszu”) – 16 000 zł
 2. Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scholarium” („Muzyka polska XX wieku w 110. Rocznicę urodzin W. Lutosławskiego”) – 10 000 zł
 3. Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej („I Rzeczypospolita – wokół szabli i konia”) – 26 000 zł

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej

 1. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO („Sentymentalna podróż muzyczna II – Ciechanów 2023”) – 20 000 zł
 2. Stowarzyszenie PROMIEŃ SZTUKI („VII Ciechanowskie Wieczory Organowe”) – 12 000 zł
 3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku („Seniorzy UTW łączą pokolenia”) – 12 000 zł
 4. Polski Czerwony Krzyż („Różne pokolenia – wspólne zainteresowania”) – 2 000 zł
 5. Komendant Hufca ZHP Ciechanów („Zlot 10-lecia Hufca ZHP Ciechanów”) – 24 000 zł

Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej

 1. Stowarzyszenie Klub Korona („Prelekcje Sekcji Globtrotera 2023”) – 3 000 zł
 2. Fundacja Edukacyjno-sportowa Regeneracja („Międzynarodowo kulturalni”) – 5 000 zł

Wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sektora pozarządowego

Dotację w kwocie 15 000 zł na zorganizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocję wolontariatu przyznano Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat (projekt: „Zwolontariuj się! Akademia Wolontariatu”).

Dotacje na zadania w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – wsparcie finansowe miasta otrzymały:

 1. Mazowiecka Izba Gospodarcza („Ciechanowska Akademia Przedsiębiorcy”) – 6 000 zł
 2. Fundacja Edukacyjno-sportowa Regeneracja („Dragon’s Den. Ty też możesz zostać kiedyś milionerem”) – 4000 zł

Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane na realizację poniższych zadań:

Zadanie I. Organizowania pomocy osobom potrzebującym.

 1. Polski Czerwony Krzyż („Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”) – 4 000 zł
 2. Fundacja Bank Żywności („Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa”) – 38 000 zł

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci („Nasz drugi dom”) – 27 000 zł
 2. Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop („Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa”) – 2 000 zł

Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia otrzymali:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna seniorów. 

 1. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO („Aktywny EKO Senior III – 2023”) – 10 000 zł
 2. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku („UTW w nowej odsłonie”) – 15 000 zł
 3. Ciechanowski Związek Brydża Sportowego („Kurs brydża Bridge 60+”) – 4 000 zł
 4. Polski Czerwony Krzyż („Aktywizacja społeczna seniorów”) – 5 000 zł
 5. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin („Aktywizacja społeczna środowisk w wieku dojrzałym”) – 12 000 zł

Zadanie II. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

 1. Towarzystwo Walki z Kalectwem („Integracja osób niepełnosprawnych”) – 4 000 zł
 2. Ciechanowski WOPR („Bezpieczny rodzic i dziecko”) – 5 000 zł
 3. Polski Czerwony Krzyż („Czym skorupka za młodu nasiąknie…”) – 5 000 zł
 4. Fundacja Edukacji, Rozwoju i Nauki FERN („Wsparcie dla młodych rodzin z problemami rozwojowymi niemowląt”) – 5 000 zł

Podział środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Zadanie I. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt.

 1. Stowarzyszenie Pies i Spółka („Wspieramy zwierzęta”) – 27 000 zł
 2. Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie („Bliżej domu”) – 7 000 zł

Zadanie II. Edukacja ekologiczna.

 1. Fundacja Bank Żywności („Ciechanów nie marnuje – Akademia Ratowników Klimatu”) – 10 000 zł

Na wsparcie klubów sportowych w realizacji działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 790 000 zł.

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. 

 1. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.

 1. Akademia Piłkarska Ciechanów – 23 000 zł
 2. MKS Ciechanów – 110 000 zł
 3. Ciechanowski Klub Bokserski – 11 000 zł
 4. Klub Pływacki Ciechanów – 17 000 zł
 5. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) – 52 000 zł
 6. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy) – 8 000 zł
 7. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) – 115 000 zł
 8. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) – 6 000 zł
 9. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 52 500 zł
 10. MPKS ORKA – 36 000 zł
 11. CLKS MAZOVIA – 93 000 zł
 12. KS Zamek – 10 000 zł
 13. KS Ciechan i Szymon Kołecki – 20 000 zł
 14. Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch – 15 000 zł
 15. Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 22 000 zł
 16. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 42 000 zł
 17. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – 17 000 zł
 18. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 50 000 zł

Zadanie IIIPodnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

 1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 28 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 500 zł
 2. Klub Sportowy „Cross Trening Mazovia Ciechanów” – 4 000 zł
 3. Stowarzyszenie Biegowo-Ekologiczne „ASFALTLOVE DZIKI” – 4 000 zł
 4. Stowarzyszenie KRAVER – 10 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dotację miasta otrzymali:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-edukacyjnym. 

 1. Akademia Piłkarska Ciechanów („Żyjemy zdrowo i bezpiecznie na sportowo”) – 5 000 zł
 2. MKS Ciechanów („Zajęcia sportowo-edukacyjne z MKS Ciechanów dla uczniów szkół miejskich z elementami treningu piłkarskiego i ogólnorozwojowego”) – 12 000 zł
 3. UKS Nike („Ruch to zdrowie”) – 8 000 zł
 4. Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch („Super Uczeń – edycja III”) – 15 000 zł

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania.  

 1. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni („IV Ciechanowski Piknik Naukowy”) – 15 000 zł

O środki mogły ubiegać się w drodze konkursów ofert podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w artykule 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

Współpraca ratusza z NGO (organizacjami pozarządowymi) obejmuje między innymi wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ratusz współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content