W ramach trzeciej edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” w miejskich szkołach podstawowych zorganizowane będą zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, wyrównujące, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla tych z niepełnosprawnościami. Przeszkoleni zostaną nauczyciele, a do placówek trafią monitory interaktywne. Na realizację zadania władze miasta pozyskały 452 tys. zł z funduszy UE.

Wartość całego projektu wynosi 504 030,87 zł, z czego przyznane dofinansowanie ze środków europejskich to aż 452 862,87 zł, co stanowi 89,85 % wartości całego zadania. Wkład miasta będzie niepieniężny.

Projekt dla blisko 300 uczniów i 30 nauczycieli

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz złagodzenie wpływu dysfunkcji na możliwości edukacyjne uczniów. Działania obejmą 297 uczniów miejskich szkół, w tym 5% stanowić będą uchodźcy z Ukrainy, oraz 30 nauczycieli.

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE

Rozwijanie kompetencji kluczowych odbywać się będzie poprzez realizowanie zajęć wyrównujących i rozwijających. Wszystkie odbywać się będą przez okres 10 tygodni, po 1 godz. tygodniowo, w grupach 3-4 osobowych.

Zajęcia wyrównujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze i umiejętności językowe

Zorganizowane będą w 47 grupach, co daje łącznie 470 godzin przeznaczonych na edukację matematyczną (kl. 2), chemię, fizykę, matematykę oraz język angielski (kl. 4-8).

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze

Zaplanowano je dla 30 grup, co stanowi 300 godzin przeznaczonych na edukację matematyczną (kl. 3), geografię i matematykę (kl. 4-8).

Pomoc logopedyczna

Dla 36 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorganizowanych zostanie 12 grup wsparcia logopedycznego, co daje łącznie liczbę 120 godzin. Zajęcia będą prowadzone przez kadrę zatrudnioną w szkołach i będą odbywały się w salach lekcyjnych szkół. Udostępnienie sal lekcyjnych stanowi wkład własny gminy.

KSZTAŁTOWANE BĘDĄ M. IN. UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE:

  • uczenia się,
  • pracy zespołowej,
  • radzenia sobie z uczuciami i ze stresem,
  • zachowań alternatywnych w stosunku do agresji.

Powstanie 27 jedenastoosobowych grup, co złoży się na 648 godzin zajęć. Zajęcia poprowadzą trenerzy posiadający kierunkowe przygotowanie i doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

W ramach projektu 30 nauczycieli odbędzie szkolenia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

WYJAZD DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

1538 godzin zajęć i zakup interaktywnych monitorów

Przyznane dofinansowanie pozwoli na realizację łącznie 1538 godzin zajęć. Projekt zakłada także zakup monitorów interaktywnych. Przeznaczone na to zostanie 33 tys. zł. Planowany okres realizacji zadania to wrzesień-grudzień 2023 roku.

– Fundusze europejskie przeznaczamy nie tylko na inwestycje infrastrukturalne, ale także na zadania edukacyjne i społeczne. Wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w miejskich szkołach z pewnością przełoży się na lepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia na egzaminach. Zajęcia poprowadzą nasi nauczyciele, a więc będzie to dla nich równocześnie dodatkowy dochód – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – III edycja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Będzie realizowany przez miasto w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja.

Skip to content