30 listopada podczas 75. sesji Rady Miasta Ciechanów został uchwalony budżet na 2024 r. W trakcie obrad przyjęto 20 uchwał.

Radni zapoznali się z analizą funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Z materiałów przygotowanych przez Centrum Usług Wspólnych wynika, że do przedszkoli i szkół podstawowych podlegających miastu uczęszcza 4 744 dzieci. Uczy ich około 460 nauczycieli. W 2022 roku na oświatę miejski samorząd przeznaczył blisko 74,3 mln zł.

Z myślą o przyszłym roku radni przyjęli gminne programy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz zapobiegania przemocy domowej.

Radni wprowadzili zmiany do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 r. W projektach uwzględniono m.in. aktualne rozstrzygnięcia przetargowe oraz oszczędności w wydatkach bieżących.

Samorządowcy przekazali Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie dwa nowe autobusy zakupione przez miasto. Prezydent miasta został upoważniony do określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz dzierżawców oraz zawarcia porozumienia z Gminą Opinogóra Górna w sprawie budowy sieci ciepłowniczej.

Uchwalony został też gminny program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Kryterium to wynosi 776 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie.

W związku z planowaną budową park&ride przy stacji kolejowej Ciechanów Przemysłowy oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej wraz z przebudową tej drogi konieczne było zapewnienie ochrony pomnika przyrody – dębu szypułkowego rosnącego w obrębie inwestycji.

Radni jednogłośnie ustalili lokalizację inwestycji mieszkaniowej dla budowy trzech budynków wielorodzinnych przez Agencję Mienia Wojskowego w obrębie Krubin.

Rada Miasta wyraziła zgodę na nabycie działek znajdujących się w obrębie osiedla Śródmieście i sprzedaż nieruchomości położonych na Śmiecinie. Nie mieli też zastrzeżeń odnośnie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dzierżawcami, którzy o to zabiegali.

Skip to content