6 czerwca rozpoczną się konsultacje mające na celu zebranie opinii, propozycji i uwag na temat powoływanego przez miasto Komitetu Rewitalizacji. Będzie to forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesów rewitalizacji.

W kwietniu Rada Miasta przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r. Już przygotowany został projekt kolejnej uchwały, który poddany zostanie pod konsultacje społeczne. Od 6 czerwca do 5 lipca 2023 r. mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji będą mogli zgłosić uwagi, opinie i propozycje dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełnić będzie również funkcję opiniodawczo-doradczą dla władz miasta.

Przewidziano trzy możliwości włączenia się w proces konsultacji. Pierwszy to złożenie uwag na formularzu w formie elektronicznej na adres: m.piecychna@umciechanow.pl lub papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój 210, II piętro. Uwagi i propozycje będzie można przekazać też osobiście ustnie (adres jw.) lub telefonicznie (nr tel. +48 23 674 92 52). W tym przypadku wypowiedź osoby zainteresowanej spisze na miejscu pracownik urzędu. Ponadto 21 czerwca o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1, parter) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji. Także na nim będzie można składać uwagi i propozycje do protokołu.

Zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu bądź uzyskaniem dodatkowych informacji mogą kontaktować się z pracownikiem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych (tel. +48 23 674 92 52+48 23 674 92 78, e-mail: m.piecychna@umciechanow.pl).

Nie będą rozpatrywane uwagi/opinie/propozycje przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji społecznych, bądź spisanych do protokołu przez pracownika urzędu, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, z datą wpływu po 5 lipca 2023 r.

Formularz zgłaszania uwag w formie elektronicznej oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ciechanów stanowią załączniki do informacji.

Wydrukowane dokumenty wyłożone są do wglądu w urzędzie (ul. Wodna 1, II piętro, pokój 210). Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji jest również dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów.

Skip to content