Dziś (7 czerwca) rozpoczęły się konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Mieszkańcy, instytucje społeczne oraz podmioty gospodarcze mogą składać uwagi i propozycje do 12 lipca br.

11 lipca 2022 roku w ciechanowskim ratuszu zostało podpisane porozumienie pomiędzy miastem Ciechanów a gminami: Ciechanów, Opinogóra Górna i Sońsk. Celem było przygotowanie i realizacja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Wynikiem podjętej współpracy jest przedłożony do konsultacji dokument: projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.

Strategia ponadlokalna to narzędzie dedykowane gminom, zdecydowanym na poszukiwanie wspólnego potencjału rozwojowego i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom, oraz na optymalizację sposobu wykonywania swoich zadań w obszarach, które uznają za wspólne, łączące te jednostki.

Najważniejsze obszary współpracy to:

 • ochrona środowiska,
 • komunikacja,
 • transport publiczny,
 • dziedzictwo kulturowe
 • efektywność energetyczna.

Określone w dokumencie cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno–gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii.

Projekt opracowania podlega konsultacjom:

 • z mieszkańcami miasta Ciechanów,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie miasta Ciechanów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • z gminami sąsiednimi i ich związkami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą konsultacji, jest dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów i gmin partnerskich oraz na stronach internetowych gmin, w tym na BIP Urzędu Miasta Ciechanów: https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne

Uwagi można zgłaszać na formularzu:

 • w formie elektronicznej (wysyłając go na adres: m.piecychna@umciechanow.pl),
 • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój 210, II piętro,
 • osobiście (pod powyższym adresem),
 • telefonicznie (nr tel. +48 23 674 92 52, wypowiedź osoby zainteresowanej spisze pracownik urzędu).

Formularz w formie elektronicznej jest dostępny poniżej.

Skip to content