Ratusz zachęca organizacje pozarządowe do współtworzenia programu współpracy miasta z NGO na 2024 rok. Program umożliwia m.in. wsparcie wybranych zadań na rzecz mieszkańców z zakresu: edukacji, kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, ekologii czy ochrony zwierząt.

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi każdego roku szczegółowo określa cele, zasady, przedmiot, a także finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W myśl obowiązujących przepisów prawa, miasto nie może finansować działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast może zlecać im realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Taka współpraca umożliwia bardziej skuteczną, efektywną i w większym stopniu odpowiadającą potrzebom społeczności lokalnej realizację poszczególnych zadań.

Każda z organizacji pozarządowych, która działa na terenie Miasta Ciechanów (jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) może złożyć w formie pisemnej konkretne propozycje zapisów do programu współpracy miasta z NGO na nadchodzący rok.

Wnioski można składać pisemnie od 7 sierpnia do 15 września 2023 r.:

  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6,
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wks@umciechanow.pl

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany dalszej konsultacji. Organizacje oraz uprawnione podmioty będą miały możliwość zgłaszania uwag do projektu w określonym terminie.

Następnie projekt programu będzie przeanalizowany przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości środków finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2024 r. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy miasta z NGO zostanie podjęta na listopadowej sesji Rady Miasta.

Skip to content