Ratusz przygotowuje się do kolejnego etapu modernizacji miejskiej infrastruktury drogowej. Na ukończeniu są dokumentacje projektowe dla: budowy ul. Szwanke, nowych dróg dojazdowych do szpitala, przebudowy ulic: Śmiecińskiej, Nadrzecznej, Dolnej, Fabrycznej, przedłużenia alei Unii Europejskiej. Projekty obejmują rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.

Inwestycja drogowa będzie realizowana przez miasto na osiedlu „Powstańców Wielkopolskich” w sąsiedztwie szpitala. Tam ratusz wybuduje dwie nowe drogi dojazdowe (od strony ul. Opinogórskiej oraz od ul. Pułtuskiej). Będą alternatywą dla przejazdu karetek pogotowia. Jednocześnie poprawią komunikację na osiedlu, gdzie występuje intensywny ruch kołowy. Mieści się tam największa miejska szkoła podstawowa, a w sąsiedztwie szpitala powstają nowe budynki wielorodzinne. Przy nowych drogach miasto wybuduje chodniki oraz trasy dla rowerzystów.

Na osiedlu „Kwiatowym” przebudowę przejdzie ul. Śmiecińska. Na odcinku prawie 1 km powstanie kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżki rowerowe, nowe miejsca postojowe oraz oświetlenie. Prace będą wymagały przybudowy kolizyjnego uzbrojenia i budowy kanału technologicznego. 20 lipca br. miasto uzyskało pozwolenie na budowę dla tej inwestycji.

W Ciechanowie powstanie też kolejna strefa park&ride. Tym razem miasto zagospodaruje teren przy dworcu PKP Przemysłowy. Ul. Fabryczna zostanie rozbudowana o ponad 1,5 km na odcinku od ul. Sienkiewicza do stacji PKP Przemysłowy. Powstaną chodniki i oświetlenie. Pojawi się też zupełnie nowa ścieżka rowerowa, która połączy stację kolei z trasami przy alei Unii Europejskiej i ul. Sońskiej.

Z kolei na osiedlu „Płońska” przebudowę przejdzie ul. Szwanke, przy której znajduje się nowe miejskie przedszkole. Przebudowa tej drogi jest niezbędna z uwagi na  intensywny rozwój zabudowy wielorodzinnej i obecny zły stan techniczny jezdni. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort mieszkańców ratusz podjął decyzję o przebudowie ul. K. Szwanke na całym jej odcinku, czyli od ul. M. Ranieckiej do ul. Płońskiej. Powstanie kanalizacja deszczowa i nowa, równa nawierzchnia, wybudowane zostaną miejsca postojowe, chodniki, a także ścieżki rowerowe. Pozwoli to odseparować ruch pieszych i rowerzystów od jadących samochodów. Zyskają mieszkańcy, którzy będą mogli korzystać z nowych miejsc postojowych.

Przebudowę przejdą również ul. Nadrzeczna i ul. Dolna. Obecnie powstają tam zastoiny wody, wynikające ze złego stanu technicznego starej kanalizacji. Ta będzie wybudowana od nowa. Powstanie też oświetlenie dróg. W ul. Nadrzecznej wybudowany będzie wygodny i bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, jednocześnie wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów.

Aleja Unii Europejskiej będzie przedłużona do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej. Obecnie droga ma ok. 3 km (łączy dwie drogi krajowe: nr 50 i 60). Pozwala znacznie odciążyć ruch w centrum Ciechnowa, bo dziennie przejeżdża nią kilka tysięcy aut. Nowy ponad 4-kilometrowy odcinek alei będzie biegł od skrzyżowania przy centrum handlowym (w ciągu DK nr 60 na terenie Gminy Opinogóra Górna) przez tereny rolne, do północnych granic miasta. Dalej przecinając ul. Przasnyską droga zostanie poprowadzona aż do ul. Gruduskiej. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi, podobnie jak w przypadku DK60, przewidziane jest wprowadzenie ruchu okrężnego. Powstaną chodniki i oświetlenie. Przedłużone będą też obustronnie biegnące ścieżki dla rowerzystów. Umożliwi to lepsze skomunikowanie ruchu rowerowego z istniejącymi trasami dla cyklistów, m.in. w ul. Kąckiej. Przygotowywanie dokumentacji tej inwestycji jest już na finiszu. Zatwierdzono układ drogowy, uzgodniono geometrię i organizację ruchu na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi oraz linie rozgraniczające, wytyczono pas drogowy i rozpoczęto prace nad opracowywaniem map podziałowych. Jednocześnie opracowywane są projekty urządzeń infrastruktury technicznej. W pierwszym kwartale 2024 r. planowane jest zakończenie wszystkich prac projektowych oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie realizacji zadań zaplanowano po zakończeniu prac nad dokumentacjami, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz pozyskaniu dofinansowań zewnętrznych, głównie ze środków UE. Pierwsze inwestycje mogą ruszyć już w przyszłym roku.

Skip to content