Działkowcy mogą kolejny raz otrzymać wsparcie finansowe od ratusza na budowę lub modernizację infrastruktury na terenach ROD. Ciechanowskie ogrody działkowe mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80% wartości inwestycji. Wnioski można składać od 10 lutego do 10 marca 2023 r.

Miasto ponownie przyzna dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Ciechanowie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej obejmującej: budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne, które mają wpływ na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększające dostępność lokalnej społeczności do terenu.

Dotacja nie może przekroczyć 80% poniesionych przez ROD kosztów zadania i nie może być większa niż 30 tys. zł. Każdy ogród może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie jedno zadanie. Udzielenie dotacji dla danego ROD może być dokonywane raz na dwa lata. Dodatkowo miasto może pozyskać jeszcze do 20 tys. zł na realizację inwestycji i remontów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”.

Wnioski o dotacje w tym roku będą przyjmowane do 10 marca. Od 10 lutego mogą je składać stowarzyszenia ogrodowe (ROD) położone na terenie miasta, nie osoby fizyczne.

ROD ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek w Urzędzie Miasta (w osobnej kopercie) lub wysłać go pocztą, wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem „Komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych”.

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. W przypadku dostarczania wniosku za pośrednictwem poczty należy wysłać go na adres: Urząd Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów. W tym przypadku wniosek musi wpłynąć do urzędu najpóźniej do 10 marca 2023 r., (decyduje data wpływu).

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć: statut wnioskodawcy, wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku, sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację, Uchwałę Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD, wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, mapę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji, oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie formalnej i musi zawierać wszystkie elementy i informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do  zasad postępowania  przy udzielaniu dotacji dla ROD.

Wnioski o dotacje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia braków lub wad we wniosku, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu kompletnego uzupełnienia. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Ciechanów i działająca w oparciu o regulamin pracy komisji nadany przez Prezydenta Miasta Ciechanów. Zawarcie umowy, określającej obowiązki w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji, jest warunkiem udzielenia dotacji. Wszelkie pytania prosimy kierować do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej – Referat Inżynierii Miejskiej, lub na skrzynkę mailową: imios@umciechnanow.pl .

Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy, określającej obowiązki w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji.

Informacje na temat naboru wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów: https://bip.umciechanow.pl/baza_rejestrow_urzedowych/zarzadzenia_prezydenta/0332023/uc:3633. Dodatkowych informacji udziela Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej – Referat Inżynierii Miejskiej drogą telefoniczną (numer telefonu: +48 23 674 92 85, numer wewnętrzny 285) lub e-mailowo: imios@umciechnanow.pl.

Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Ciechanowa pierwszy raz miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu miasta w 2019 r.-dofinansowano po 40 tys. zł.  ROD „Kolejarz”, ROD „Nad Łydynią” oraz ROD „Śmiecin”. W 2021 w kwocie 40 tys. zł ROD „Śmiecin” oraz ROD „Nad Łydynią” w kwocie 39.900,00 zł. W 2022 dotację pozyskały ROD „Krubin” w kwocie 17.600,00 zł, oraz ROD „Kolejarz” 21.696,65 zł. Powyższe dofinansowania zawierają kwoty pozyskane także z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”.

Skip to content