Mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z terapii, porad psychologicznych czy z leczenia nałogów. Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oferuje m.in. wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, organizuje również spotkania dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Ciechanowianie mogą też uczestniczyć w tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechanów na 2024 r. Udostępniono ankietę online, która będzie podstawą diagnozy w tym zakresie.

Oferta bezpłatnego wsparcia kierowana jest do mieszkańców Ciechanowa – zarówno do osób borykających się z problemami uzależnień, jak i ich bliskich czy rodzin. Pomoc odbywa się na zasadzie dobrowolności zainteresowanej osoby. Zapewnia ją funkcjonujące w ramach Urzędu Miasta Ciechanów Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, którego siedziba znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A.

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnej oferty pomocowej mogą dołączyć do „Grupy rodziców”. Została stworzona w celu wsparcia dorosłych w wychowywaniu dzieci, pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów, ale też profilaktyki. Zakres problemów, które można poruszyć jest szeroki, w szczególności skupia się na zagrożeniach behawioralnych. Dotyczy m.in. używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, nadużywania urządzeń elektronicznych (tabletów czy telefonów), zakupoholizmu. Spotkania dla zainteresowanych będą odbywały się od 4 września w poniedziałki o godz. 17.00 w siedzibie biura. Osoby, które poszukują wsparcia w powyższym zakresie mogą dołączyć do nowo tworzonej grupy.

Innym rodzajem spotkań jest grupa DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), która funkcjonuje już drugi rok. Do chwili obecnej odbyły się już trzy nabory nowych uczestników. Udział w niej mogą wziąć osoby, które doświadczyły w dzieciństwie i młodości życia z uzależnionymi, najczęściej od alkoholu, ale również innych substancji (np. narkotyków). Po wakacyjnej przerwie spotkania grupy zostaną wznowione 6 września i będą odbywały się we środy o godz. 18.00.

Przez cały rok we środy (godz. 18.00-20.00) i w piątki (godz. 17.00-19.00) w biurze odbywają się spotkania grup samopomocowych AA, a w poniedziałki (godz. 18.00 – 20.00) spotkania dla osób utrzymujących abstynencję.

Mieszkańcy poszukujący bezpłatnego wsparcia mogą umówić się na osobiste spotkania ze specjalistami. Dyżury terapeuty uzależnień (Leszek Wróblewski) odbywają się w każdy poniedziałek i środę (godz. 14.00-20.00). Dyżury psychologa (Agnieszka Gałązka-Wróblewska) we wtorki i czwartki (godz. 14.30-20.00). Bezpłatne porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży prowadzi psycholog (Anna Chmielewska) we wtorki (godz.12.00-14.00) i środy (godz. 12.00-16.00). W siedzibie biura można także uzyskać bezpłatną pomoc prawną (Grzegorz Rusiecki) – dyżur odbywa się dwa razy w miesiącu we czwartki (godz. 16.30-19.30).

Informacji na temat funkcjonowania grup oraz możliwości umówienia się na spotkanie ze specjalistą udziela Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (poniedziałek – piątek godz.18.00-16.00, tel. 23 673 53 70, 605 737 274,  ul. Powstańców Wielkopolskich 1A).

Warto też dodać, że w Ciechanowie działają dofinansowywane przez miasto dwie poradnie: Poradnia Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji przy ul. Zamkowej 24.

Biuro rozpoczęło opracowywanie Diagnozy Problemów Społecznych w Ciechanowie. Od sierpnia do października wśród mieszkańców prowadzone będą internetowe badania ankietowe poruszające problematykę uzależnień. Ich realizatorem będzie Ogólnopolska Grupa Badań Społecznych z siedzibą w Krakowie, działająca na zlecenie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Interaktywna Diagnoza Problemów Społecznych pomoże w oszacowaniu skali problemu używania substancji psychoaktywnych (alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki, dopalacze) oraz uzależnień behawioralnych w społeczności lokalnej. Wyniki Diagnozy posłużą m.in. do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechanów na 2024 r.

Udział w badaniu jest anonimowy. Ankietę mogą wypełnić dorośli mieszkańcy Ciechanowa. Drugą grupą, która zostanie poddana badaniu są właściciele i pracownicy punktów podawania i sprzedaży napojów alkoholowych. We wrześniu do ankietowanych dołączą też uczniowie klas IV – VIII ciechanowskich szkół podstawowych. Dla nich przygotowana zostanie wersja ankiety dostosowana do wieku, również w formie elektronicznej.

Skip to content