Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w prowadzeniu swojej księgowości w 2022 r. Usługi będą świadczone przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

W ramach projektu 6 organizacji pozarządowych będzie mogło skorzystać z bezpłatnego księgowania dowodów finansowych oraz przygotowania rocznego sprawozdania finansowego wraz z deklaracją CIT.

Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do małych organizacji, które nie mają środków na korzystanie z profesjonalnych usług księgowych.

W projekcie mogą uczestniczyć jedynie organizacje działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa. Zgodnie z regulaminem, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte wyłącznie organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, niezatrudniające pracowników na umowy o pracę oraz posiadające wpis do KRS lub ewidencji stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie organizacja musi złożyć formularz w formie skanu, przesyłając go na adres e-mail Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat: ciechanowskiwolontariat@gmail.com. Zgłoszenia przyjmowane będą od 7 do 14 lutego 2022 r. Będą weryfikowane zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa organizacji pozarządowej we wsparciu w ramach projektu”, dostępnym poniżej.

W pierwszej kolejności do projektu będą rekrutowane organizacje, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego i działają (są zarejestrowane) krócej niż 24 miesiące.

Na realizację zadania Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat pozyskało od miasta dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Pieniądze na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców zostały przyznane w ośmiu obszarach. Jednym z nich jest wspieranie rozwoju sektora pozarządowego.

Skip to content