W porządku obrad 60. sesji Rady Miasta Ciechanów znalazło się sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W 2021 r. spółka wypracowała zysk w wysokości 367 tys. zł. Podczas sesji 29 września radni przyjęli 9 uchwał.

Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów na 2022 r. wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 154 626,41 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwiększenie oferty kierowanej do dzieci i młodzieży, działalność informacyjną i edukacyjną, utrzymanie placówek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 A i przy pl. Piłsudskiego 1, szkolenia pracowników oraz rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2.

W związku z utworzeniem przez ustawodawcę nowego stanowiska konieczne było ustalenie nowego regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków i nagród dla mentora nauczyciela przygotowującego się do zawodu. Doprecyzowano również regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Regimin na korzystanie jej mieszkańców z usług Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Ciechanowie. Nie pociąga to za sobą skutków finansowych dla budżetu miasta.

Przychylność samorządowców zyskała też uchwała zezwalająca na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 47. Z wnioskiem o wykup wystąpił główny najemca nieruchomości. Zastrzeżeń nie było również w kwestii  przedłużenia o kolejne 3 lata trzech umów dzierżawy i jednej najmu, o co zabiegali dotychczasowi użytkownicy.

Skip to content