Na zlecenie miasta Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odpowiada za zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie Ciechanowa. PUK oczyszcza drogi i chodniki ze śniegu, a także zwalcza śliskość, zabezpiecza zapasy soli drogowej i piasku do posypywania nawierzchni. W ostatnich dniach miały miejsce pierwsze prace z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.

Do akcji zimowej PUK wykorzystuje ciężki sprzęt. Dysponuje czteroma samochodami ciężarowymi z pługiem i posypywarką, samochodem ciężarowym z pługiem, trzema ciągnikami z pługiem i posypywarką, dwoma ciągnikami z pługiem oraz ładowarką i urządzeniem do produkcji solanki. Umowy zawarte przez spółkę zapewniają dostawy do 1000 ton soli drogowej oraz do 1500 ton piasku – w zależności od potrzeb.
Zimowe utrzymanie obejmuje miejskie drogi, parkingi, chodniki, place publiczne, przejścia dla pieszych, zatoki przystanków autobusowych, skwery. Polega m.in. na odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości, wywozie nadmiaru śniegu, rozstawianiu skrzyń z piachem i uzupełnieniu ich, czyszczeniu ze śniegu i lodu wpustów i krat kanalizacji deszczowej. Dyżury pełnione są całodobowo. Obowiązują określone procedury dotyczące m.in. odśnieżania czy zwalczania śliskości.

Obowiązują dwa standardy utrzymania dróg. Według I standardu jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, na całej szerokości zlikwidowana jest śliskość zimowa. Na drogach objętych pierwszym standardem po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg może zalegać do 6 godzin, błoto pośniegowe do 8; może występować warstwa zajeżdżonego śniegu bez kolein, nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o gołoledź, powinna być ona zlikwidowana do 5 godzin od stwierdzenia jej przez osobę odpowiedzialną, a śliskość pośniegowa do 6 godzin. Według II standardu jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana w wyznaczonych miejscach, tj. na skrzyżowaniach, na ostrych łukach poziomych, na odcinkach o znacznym nachylaniu, w zatokach autobusowych, dojazdach do szpitala. Na drogach objętych drugim standardem po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg może zalegać do 8 godzin, błoto pośniegowe może występować do 12 godzin, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu bez kolein, nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych. Gołoledź powinna zostać zlikwidowana do 7 godzin, śliskość pośniegowa do 8 godzin.

I standard utrzymania dróg obejmuje 93 ulice, znajdujące się w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów, o ich łącznej długości ok. 63 km.

II standard obejmuje 268 ulic zarządzanych przez miasto o długości prawie 78 km. Zimowemu utrzymaniu podlegają 194 przystanki autobusowe, ok 160 000 m2 chodników, blisko 68 000 m2 placów i parkingów. PUK oprócz dróg zarządzanych przez miasto, na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg, zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (ul. Kraszewskiego, ul. Kargoszyńska – część od pętli miejskiej znajdująca się na terenie Gminy Ciechanów, ul. Kwiatowa – od pętli miejskiej do granic miasta, ul. Niechodzka – od pętli miejskiej do granic miasta, ul. Leśna – od pętli miejskiej do granic miasta, ul. Nużewska, ul. Sońska, ul. Kącka).

PUK nie obsługuje dróg wojewódzkich (nr 615 – ul. 17 Stycznia od ul. Tatarskiej do ul. Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza od ul. 17 Stycznia do ronda w ul. Mławskiej, ul. Mławska; nr 616 – ul. Gruduska; nr 617 – ul. Wojska Polskiego, ul. Przasnyska) oraz dróg krajowych (nr 60 – ul. Płocka, ul. Tatarska, ul. 17 Stycznia od ul. Tatarskiej do ul. Pułtuskiej, ul. Pułtuska; nr 50 – ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych, ul. Płońska, ul. Kasprzaka), znajdujących się na terenie Ciechanowa.

Zarządcy dróg na terenie Ciechanowa:

  • drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mławie, ul. Graniczna 1A, 06-500 Mława, tel. 23 654 49 20
  • drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ciechanów, ul. Leśna 30, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 35 40
  • drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 54 14
  • drogi gminne – Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej UM Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, tel. 23 674 92 84. Kontakt do PUK: 23 672 22 42.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości.

Skip to content