Podczas 48. sesji Rady Miasta Ciechanów dokonano zmiany w tegorocznym budżecie Ciechanowa, która wynikała z powstałych oszczędności poprzetargowych. Wśród tematów sesji znalazły się sprawozdania z działania komisji Rady. Podczas zdalnych obrad, które odbyły się 27 stycznia, radni przyjęli 18 uchwał.

Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na budowę ul. Dębowej miasto przeznaczy na realizację nowego zadania inwestycyjnego, tj. opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej.

Podczas styczniowej sesji radni zatwierdzili wniosek prezydenta mający na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację kolejnej inwestycji mieszkaniowej. Przy ul. Powstańców Wielkopolskich mają stanąć dwa wielorodzinne budynki mieszkalne (100 lokali) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Proces inwestycyjny ma rozpocząć się w 2022 roku, a zakończenie budowy planowane jest na 2024 rok.

Zapadła decyzja dotycząca stawek za odbiór odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych w Ciechanowie nadal obowiązywała będzie jedna z najniższych w kraju opłat w wysokości 13 zł. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata uzależniona będzie od wielkości zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów.

W związku z nowelizacją ustawy radni zmienili sposób rozliczania odbioru odpadów od mieszkańców osiedla „Płońska”, na którym funkcjonuje nowoczesny system pojemników SISO. Uchwała ma na celu odstąpienie od odpowiedzialności zbiorowej za brak segregacji odpadów. Tym samym mieszkańcy prawidłowo segregujący odpady nie będą ponosili konsekwencji w przypadku, jeśli ich sąsiedzi nie będą wywiązywali się z obowiązku segregacji.

Radni wyrazili zgodę na zbycie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Dobrej 16 z jednoczesną sprzedażą udziału w działce nr 237/3 – obręb Krubin. Radni pozytywnie zaopiniowali rozbiórkę nieużytkowanego budynku zlokalizowanego w granicach zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni” przy ul. 17 Stycznia 30 (konieczność rozbiórki obiektu wynika z jego obecnego, złego stanu technicznego). Budynek nie ma żadnej wartości zabytkowej. Na jego miejscu nasadzone zostaną drzewa. W celu optymalizacji zasad dotyczących przyznawania bonifikat przy wykupie wynajmowanych mieszkań Rada Miasta wyłączyła budynek przy ul. Sienkiewicza 47 z listy obiektów stanowiących w całości własność gminy. Wyrażono też zgodę na zawarcie przez Gminę Miejską Ciechanów kolejnych umów z dwoma dzierżawcami nieruchomości w obrębie „Szczurzyna” i „Podzamcza”.

Na sesji pojęto uchwałę dotyczącą podziału obszaru opracowania planu zagospodarowania przestrzennego „Bloki II” na dwie części. Cechuje je odmienna funkcja i charakterystyka urbanistyczno-architektoniczna. Podzielenie obszarów o zróżnicowanych uwarunkowaniach przestrzennych umożliwi uzyskanie efektuprzyśpieszenia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania go w nawiązaniu do oczekiwań społecznych.

Przyjęto projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Miejskiej Ciechanów. Konieczność podjęcia uchwały w tym zakresie wynika ze zmian nałożonych przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku ze zmianą nazw obiektów użyteczności publicznej oraz budową nowych przystanków na terenie miasta określono nowe warunki i zasady korzystania z nich.

Radni odmówili uznania petycji dotyczącej rezygnacji z podawania numeru pesel w procedurze Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego (jak podano w uzasadnieniu: od 2014 roku, PESEL jest podstawowym narzędziem służącym do weryfikacji osób głosujących w budżecie partycypacyjnym, a także daje możliwość weryfikacji ważności oddanego głosu na dany projekt). Radni nie przychylili się również do petycji dotyczącej wprowadzania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji medycznej oraz szczepienia mRNA.

Na sesji zaprezentowano też informację o realizacji zimowego utrzymania infrastruktury miejskiej w sezonie 2020/2021. Usługi wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. Zima w sezonie 2020/2021 charakteryzowała się intensywnymi opadami śniegu, szczególnie w styczniu 2021 r. Pod względem prac z zakresu zimowego utrzymania był to jeden z najbardziej wymagających sezonów. Radni przyjęli też sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich, Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 2021 roku.

Skip to content