Miasto kontynuuje proces konsultacyjny w zakresie obszarów wyznaczonych do rewitalizacji w Ciechanowie. 8 czerwca w Kamienicy W18 odbędzie się otwarte spotkaniektórego celem będzie omówienie złożonych propozycji ożywienia wybranych terenów miasta.

Celem prowadzonych przez ratusz konsultacji jest wypracowanie rozwiązań nakierowanych na przeciwdziałanie problemom społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym w wybranych częściach Ciechanowa.

8 czerwca o godz. 16.00 w Kamienicy W18 (II piętro) odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami. Jego celem jest przedstawienie i omówienie złożonych wcześniej w formie fiszek projektowych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podsumowanie spacerów badawczych.

W kwietniu mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni, przedstawiciele osiedli oraz NGO aktywnie uczestniczyli w spacerach po Śródmieściu, Osadzie Fabrycznej oraz osiedlu Bloki. W czasie spacerów dyskutowano między innymi o efektach dotychczasowych przedsięwzięć, ale przede wszystkim o oczekiwaniach mieszkańców w zakresie nowych inicjatyw koniecznych do podjęcia w Ciechanowie. W wyniku szerokich działań konsultacyjnych i partycypacyjnych miasto otrzymało kilkadziesiąt propozycji, które dotyczą możliwości ożywienia obszaru rewitalizacji. Tereny, których dotyczyć mogły sugestie wskazano na podstawie wcześniej opracowanej diagnozy.

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu 8 czerwca są proszone o kontakt telefoniczny pod nr: 23 674 92 52, 23 674 92 50 lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: m.piecychna@umciechanow.pl do dnia 6 czerwca 2022 r.

Pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby zamieszkujące lub prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji:

– osiedle „Bloki” wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz częścią osiedla „Kargoszyn” w rejonie zbiornika wodnego „Kanały”,

– osiedle „Śródmieście” wraz z placem Jana Pawła II i terenem Szkoły Podstawowej nr 1,

– osiedle „Osada Fabryczna” wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz terenem targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej.

Skip to content