Podczas 58. sesji Rady Miasta Ciechanów przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informację o działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego za 2021 r. Radni przyjęli szesnaście uchwał, m.in. podwyższyli kwoty dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.

W związku z drastyczną podwyżką cen energii od 2023 r. dla jednostek samorządu terytorialnego radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej uwzględniającą wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, które będą miały na celu ograniczenie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego oraz energii w obiektach miejskich. Ponadto zmiany obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zapewnieniem schronienia i wyżywienia grupie uchodźców z Ukrainy oraz dostosowują plan budżetu do rozstrzygnięć przetargowych.

Radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Wydatki zrealizowano na poziomie 116.084.196,65 zł, co stanowi 43,75 % planu, a dochody na poziomie 142.444.838,62 zł, co stanowi 61,97 % planu.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przedstawiło sprawozdanie z działalności za 2021 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów z mieszkaniami na wynajem i ich eksploatacja oraz zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Ciechanów i wspólnot mieszkaniowych.

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą określenia pensum nauczycieli specjalistów. Ich wprowadzenie wynika ze zmian w prawie oświatowym.

Rada Miasta Ciechanów zagłosowała za podwyższeniem kwot dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek. W związku z rosnącymi kosztami zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki wzrasta z 200 zł do 275 zł, dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce – ze 100 zł do 140 zł, a dla dziennych opiekunów – z 50 zł do 70 zł. Jest to kolejny element wsparcia miasta dla rodziców, umożliwiający ich aktywność na rynku pracy. Oprócz zwiększenia od 1 września 2022 r. liczby miejsc opieki w Żłobku Miejskim, dodatkowo tego rodzaju wsparcie zwiększa szanse na tworzenie instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 przez niepubliczne podmioty.

Radni przyjęli uchwałę umożliwiającą gromadzenie środków (m.in. z wpłat za wyżywienie) na wydzielonym rachunku dochodów w nowo utworzonym Miejskim Przedszkolu nr 2 w Ciechanowie.

Określono średnią cenę jednostki paliwa obowiązującą w Gminie Miejskiej Ciechanów dla potrzeb zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem.

Rada Miasta wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od Gminy Opinogóra Górna prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów. Dotyczy ono darowizny trzech niezabudowanych działek położonych we Władysławowie, które umożliwią realizację budowy nowej drogi publicznej – północno-wschodniej obwodnicy miasta wraz ze ścieżkami rowerowymi (przedłużenie alei Unii Europejskiej).

Na sesji zadecydowano o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów. Dotyczy działki z numerem ewidencyjnym 789/1, obręb 10-Śródmieście i działki z numerem ewidencyjnym 4859/1, obręb 20-Scalenie. To pozytywna odpowiedź na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie o przeznaczenie terenu na lokalizację obiektów, związanych z produkcją energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w celu posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych. To działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem 1166/3, obręb 0030 Podzamcze, numerem 1167, obręb 0030 Podzamcze i numerem 95/45, obręb 0070 Gostkowo. Decyzja zapadła w związku z planowaną przebudową istniejącej linii napowietrznej SN 15kV i napowietrznych stacji transformatorowych w obrębie ulic Bolesława Prusa i Zuzanny Morawskiej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie niezawodności zasilania odbiorców. Dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii napowietrznej Ciechanów-Nasielsk wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej esploatacji, służebność zostanie ustanowiona również na nieruchomości w obrębie 0080 Śmiecin Kolonia oznaczonej jako działka nr 138. Konieczność przebudowy wynika ze złego stanu technicznego aktualnie eksploatowanej olinii raz jej ograniczonej zdolności przesyłowej.

Ponadto zapadły decyzje o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami działek na Podzamczu i w Śródmieściu.

Skip to content