Podczas 55. sesji Rady Miasta przedstawiono informację na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podjęto siedem uchwał.

Przedmiotem obrad podczas majowej sesji była sytuacja ekonomiczna i ocena funkcjonowania MOSiR za 2021 r. W dyspozycji ośrodka są liczne obiekty sportowe na terenie miasta. To 3 kompleksy służące do uprawiania sportu (przy ul.3 Maja 7, ul. 17 Stycznia 60 i przy ul. Kraszewskiego 8), kąpielisko Krubin, kompleks rekreacyjny przy kościele św. Piotra, boiska do piłki plażowej (ul. Parkowa, Kraszewskiego, kąpielisko miejskie), 30 placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta, a także kajaki i rowery wodne na zbiornikach Krubin i rzece Łydyni. W minionym roku MOSiR przeprowadził nowe zadania inwestycyjne, w tym: modernizację szatni z wymianą na nowoczesne szafek na krytej pływalni oraz wymianę dźwigu osobowego na basenie. Opracowano też dokumentację projektowo-kosztorysową budowy nowego budynku na stadionie, który pomieści zaplecze sanitarno-sportowe i techniczne. Przygotowano dokumentację budowy parkingów na terenie kompleksu sportowego przy ul. 3 Maja. Wykonane zostały bieżące remonty bazy sportowo-rekreacyjnej, podnoszące standard obiektów, w tym remont dachu i instalacji w Hotelu Olimpijskim. Wśród zadań MOSiR znalazły się też te dotyczące organizacji imprez sportowych.

Podjęto uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta. Zmiany uwzględniają konieczność dostosowania planu zadań inwestycyjnych ujętych w WPF oraz zadań jednorocznych w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych oraz wniosków złożonych przez podległe jednostki oświatowe.

Rada Miasta upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Ciechanów.

Wprowadzono nowe zapisy do wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów. Ma to na celu dostosowanie Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów do aktualnie obowiązujących przepisów i uzupełnienie dokumentacji w jednostkach budżetowych nowopowstałego Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie

Rada Miasta zadecydowała o nabyciu niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Ciechanów obrębu Krubin, jako działka

nr 4/29 o pow. 0,0724 ha. Nabycie nieruchomości ma na celu połączenie alei Unii Europejskiej z działkami przeznaczonymi pod drogi publiczne, stanowiącymi już własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Umożliwi to zagospodarowanie w przyszłości tych działek zgodnie z ich przeznaczeniem w planie miejscowym.

Zapadła też decyzja o zbyciu trzech nieruchomości położonych w obrębie Śmiecina, będących własnością gminy, przez które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. To powoduje niemożność jej sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną. Ich nabyciem w celu poprawienia warunków zagospodarowania własnej nieruchomości zainteresowany jest właściciel działki sąsiadującej.

Skip to content