Opublikowano Raport o Stanie Miasta Ciechanów za miniony rok. Zawiera informacje o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach, finansach miasta, stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii czy uchwał Rady Miasta. Część analityczna dotyczy m.in. przedsiębiorczości, oświaty i edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Mimo pandemii oraz związanych z nią ograniczeń społeczno-gospodarczych, które wpłynęły na budżety samorządów w całym kraju, Ciechanów zakończył poprzedni rok bez deficytu.

Dochody budżetu miasta wyniosły 259 926 976 zł, a wydatki 244 621 928,86 zł. Na zadania inwestycyjne samorząd przeznaczył ponad 35 mln zł.

 Kolejny rok zakończyliśmy bez deficytu, z nadwyżką i z rekordowym wynikiem po stronie dochodów. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową umożliwiła wygenerowanie oszczędności. To pozwoli na wykonanie nowych zadań inwestycyjnych rozwijających Ciechanów i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Stan finansów miasta jest wynikiem m.in. ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, wysokiego wykonania sprzedaży mienia komunalnego czy wypłacenia dywidendy z zysku miejskiej spółki. Zostały uzyskane oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększona została strona dochodowa budżetu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2021 r. udało się zmniejszyć pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 6,7 mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji.

Na tle porównywanych miast Ciechanów przeznacza zdecydowanie największą pulę środków na budżet partycypacyjny. W minionym roku było to blisko 1,5 mln zł. Ciechanowski Budżet Obywatelski był realizowany pomimo konsekwencji gospodarczych COVID-19.

W minionym roku podjęto liczne inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej. Zakończono modernizację m.in. ul. Granicznej i Widnej, remont przeszły ul. Bartołda i ul. Andersena, rozpoczęto kompleksową przebudowę ul. Opinogórskiej, trwa modernizacja ul. Dygasińskiego. W toku są prace związane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Powstały też nowe ścieżki dla rowerzystów. Jak wynika z raportu Portalu Samorządowego, Ciechanów ma najlepszy w Polsce współczynnik długości ścieżek rowerowych na jednego mieszkańca.

W 2021 r. zadbano też o rozwój terenów zielonych i ekologię. Zakończyła się budowa nowego Miejskiego Parku Ojców im. Wacława Pikusa o powierzchni 3 ha, zasadzono nowe drzewa i krzewy, zainstalalowano panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz w gospodarstwach domowych mieszkańców. Odbyły się też akcje ekologiczne, promocja picia wody kranowej i selektywnej zbiórki odpadów.

Zakończono termomodernizację 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu „Bloki”. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia osób w nich mieszkających oraz estetyki przestrzeni miejskiej. Jednocześnie pozyskano dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na renowację kolejnego zabytkowego budynku. Obiekt przy ul. Fabrycznej 2 będzie miał też nowe funkcje społeczne.

Miasto rozpoczęło budowę nowego miejskiego przedszkola, które powstaje przy ul. Karola Szwanke w nowoczesnej niskoemisyjnej technologii modułowej. Zadanie będzie zakończone jeszcze w tym roku, a dzieci pójdą do placówki już we wrześniu.

Raport o stanie miasta zawiera też informacje na temat działań MOPS, Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, MBP, COEK Studio i MOSiR. W tym zakresie opisano m.in. realizację zadań związanych z tworzeniem systemu pomocy dziecku i rodzinie, rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i wieku sędziwym, systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieraniem potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Dokument zawiera też informacje na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2021 r.

W minionym roku Ciechanów zajął pierwsze miejsce w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców w rankingu „Perły Samorządu” opracowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Z kolei prezydent miasta Krzysztof Kosiński uplasował się na drugim miejscu wśród najlepszych włodarzy miast w Polsce. Docenione w skali kraju zostały też budowa Parku Nauki Torus wraz z rewitalizacją wieży ciśnień (nagrodzone w jubileuszowej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne) i rewitalizacja „Krzywej Hali” (II nagroda w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”). Miasto otrzymało też nagrodę za rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień oraz nadanie im nowych funkcji (plebiscyt #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023).

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani. Do pobrania poniżej.

Dokument będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Ciechanów 28 kwietnia br. W dyskusji nad raportem o stanie miasta za 2021 rok głos mogą zabrać mieszkańcy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport.

Skip to content