Dziś (11 lipca) w ciechanowskim ratuszu podpisano porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.

16 maja 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie z gminami obszaru funkcjonalnego Ciechanowa dotyczące nawiązania współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Konsekwencją dalszych ustaleń jest dzisiejsze podpisanie porozumienia międzygminnego. Rada Miasta Ciechanów na sesji czerwcowej podjęła uchwałę o zawiązaniu partnerstwa oraz przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Ciechanowa.

Strategia ponadlokalna to narzędzie dedykowane gminom zdecydowanym na poszukiwanie wspólnego potencjału rozwojowego i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom oraz na optymalizację sposobu wykonywania swoich zadań w obszarach, które uznają za wspólne, łączące te jednostki. Najważniejsze obszary planowanej współpracy to: ochrona środowiska, komunikacja, transport publiczny, dziedzictwo kulturowe oraz efektywność energetyczna.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wskazuje miejski obszar funkcjonalny Ciechanowa (MOF) w oparciu o granice administracyjne następujących gmin:

  1. Gmina Ciechanów (wiejska),
  2. Gmina Opinogóra Górna,
  3. Gmina Regimin,
  4. Gmina Sońsk.

Do porozumienia międzygminnego przystąpiły gminy: miejska Ciechanów, wiejska Ciechanów, Opinogóra Górna oraz Sońsk. Liderem Porozumienia jest Miasto Ciechanów. Gmina Regimin nie zdecydowała się przystąpić do porozumienia.

Polityka regionalna wymusza na samorządach powiązanych ze sobą funkcjonalnie podejmowanie zinstytucjonalizowanej współpracy. W perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziano dedykowane wsparcie dla Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych, do których należy Ciechanów wraz z obszarem funkcjonalnym.

Proces zawiązywania partnerstwa oraz opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wspierają doradcy Związku Miast Polskich w ramach projektu CWD PLUS.

Skip to content