Rozpoczęły się prace modernizacyjne głównej magistrali ciepłowniczej, która zasila w ciepło systemowe i ciepłą wodę około 40% obszaru miasta. Realizacja kolejnej inwestycji PEC na odcinku od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania ul. Mikołajczyka z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych ma na celu wprowadzenie oszczędności poprzez ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji ciepła. W związku z realizacją zadania w części miasta będą występowały krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody.

Po zakończeniu sezonu grzewczego miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpiła do prac inwestycyjnych, których celem jest wymiana na nowoczesne technologie głównej miejskiej magistrali ciepłowniczej. To kontynuacja inwestycji PEC, których efektem będzie kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście i wprowadzenie optymalizacji w przesyłaniu ciepła systemowego. Koszt inwestycji to blisko 11,5 mln zł, z czego 8,5 mln zł miejska spółka pozyskała w formie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Magistrala ciepłownicza będzie przebudowywana na odcinku od ul. Armii Krajowej przez ul. Sikorskiego do skrzyżowania ul. Mikołajczyka z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. Prace są prowadzone etapowo z uwagi na trwający rok szkolny i konieczność zapewnienia optymalnej komunikacji przy jednoczesnym prowadzeniu robót.

Modernizowany odcinek sieci przesyłu ciepła umożliwia w okresie letnim podgrzewanie ciepłej wody użytkowej dla znacznej części miasta. W związku z tym konieczne jest w trakcie prowadzenia prac okresowe wyłączenia podgrzewania  i zapewnienia ciepłej wody (z zachowaniem zasilania w wodę zimną bez żadnych przerw) w kilku częściach Ciechanowa jednocześnie. W trosce o rodziców małych dzieci czy osoby starsze, przerwy będą skracane do minimum i wprowadzane na krótki czas. Pierwsze z wyłączeń nastąpi w dniach od 17 do 18 maja 2022 r. i obejmie część dzielnic miasta. O szczegółach i kolejnych wyłączeniach, w miarę realizacji robót, zwyczajowo będzie informowała na stronie internetowej spółka (www.peciechanow.pl).

Przebudowa miejskiej magistrali zakończy się w sierpniu.

Jest to kontynuacja planowych prac spółki, która już w ubiegłym roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadziła przebudowę 24 grupowych węzłów sieciowych na osiedlu „Aleksandrówka”. Oddzielne przyłączenie budynków wielorodzinnych umożliwiło optymalizację poboru ciepła oraz monitorowanie realnie pobranej ilości ciepła przez dany budynek.

Miejska spółka kontynuuje również rozpoczęte wcześniej inwestycje, które mają na celu wykorzystanie OZE i ograniczenie wykorzystywania węgla do produkcji ciepła dla mieszkańców. To m.in. budowa nowej elektrociepłowni z kotłem parowym na biomasę i turbiną oraz budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

Działania PEC mają umożliwić ograniczenie wpływu dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła w Ciechanowie. Pozwolą też spółce na istotne zwiększenie swoich możliwości wytwarzania energii elektrycznej.

Skip to content