Miasto kontynuuje proces konsultacyjny dotyczący obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Od dziś (7 kwietnia) do 29 kwietnia mieszkańcy, organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorcy mogą składać konkretne propozycje działań, które pozwolą przeciwdziałać problemom społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym. Tereny, których dotyczyć mogą sugestie wskazano na podstawie wcześniej opracowanej diagnozy.

Rozpoczął się kolejny etap działań miasta, których celem jest przeciwdziałanie problemom społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji w Ciechanowie. Propozycje projektów, które mogą przyczynić się do ożywienia konkretnej części miasta można składać od 7 do 29 kwietnia.

Działania powinny być przewidziane do realizacji w latach 2022-2035 na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji:

  • osiedle „Bloki” wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz częścią osiedla „Kargoszyn” w rejonie zbiornika wodnego „Kanały”,
  • osiedle „Śródmieście” wraz z placem Jana Pawła II i terenem Szkoły Podstawowej nr 1,
  • osiedle „Osada Fabryczna” wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz terenem targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej,
  • obszar poprzemysłowy „Jeziorko”,
  • obszar poprzemysłowy „Krubin”,
  • obszar poprzemysłowy stary młyn przy ul. Nadrzecznej.

Dokładny zakres obszaru rewitalizacji znajduje się na mapach poniżej tekstu.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Obsługi Interesanta UM dostępne są wzory fiszek projektowych. Wypełnione fiszki należy przesłać na adres 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 pod adres: m.piecychna@umciechanow.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1, II piętro pok. 210).

We wniosku należy podać m.in. lokalizację projektu, syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, uzasadnienie potrzeby jego realizacji, całkowity szacowany czas i koszt realizacji przedsięwzięcia oraz podmiot realizujący zadanie.

Skip to content