Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent przyznał organizacjom pozarządowym środki finansowe w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku. Pieniądze na realizację zadań na rzecz mieszkańców zostały przyznane w ośmiu obszarach.

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. zakłada, że na wsparcie „trzeciego sektora” w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców ratusz w bieżącym roku przeznaczy łącznie ponad 1 mln zł. Środki finansowe są przyznawane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert złożonych przez organizacje.

– Ten pomysł na partnerstwo w działaniu jest realizowany już kolejny rok. Daje to efekt w postaci atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych ciechanowian. To też szereg inicjatyw, które są szalenie potrzebne w zakresie ochrony zdrowia, wsparcia najuboższych czy ochrony środowiska i ekologii – mówi o programie prezydent Krzysztof Kosiński.

Na zadania własne gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotację otrzymali:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego.

 • Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scholarium” (Józef Wybicki – Mazurek Dąbrowskiego i inne mazurki) – 10 000 zł
 • Stowarzyszenie Muzyczne VICTORIA (Cecyliada 2022 – XXI przegląd chórów z Ciechanowa i okolic) – 3 000 zł
 • Związek Literatów na Mazowszu (Wydanie i promocja rocznika „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”) – 3 000 zł

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej.

 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO (Sentymentalna podróż muzyczna – Ciechanów 2022) – 20 000 zł
 • Stowarzyszenie PROMIEŃ SZTUKI (VI Ciechanowskie Wieczory Organowe) – 10 000 zł
 • OSP Ciechanów (Letnie koncertowanie pod chmurką z Orkiestrą Dętą OSP Ciechanów) – 6 000 zł
 • Polski Czerwony Krzyż (PCK „kulturalnie” łączy pokolenia – integracja dzieci, młodzieży i seniorów) – 4 000 zł
 • Związek Literatów na Mazowszu (Organizacja festiwalu literackiego XXVII Ciechanowska Jesień Poezji, ze spotkaniami autorskimi w szkołach, Noc Poetów i ogólnopolski konkurs poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry”) – 4 000 zł
 • Stowarzyszenie „Omega Flex” (Koncertowy Ciechanów – cykl koncertów w Fabryce Kultury ZGRZYT) – 12 000 zł
 • Fundacja ProEdoo (Międzypokoleniowa Afrorytmika – zabawa, ruch, integracja!) – 5 000 zł

Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej.

 • Stowarzyszenie Klub Korona (Prelekcje Sekcji Globtrotera 2022) – 6 000 zł
 • Związek Literatów na Mazowszu (XXII ciechanowska edycja Światowego Dnia Poezji UNESCO) – 4 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dotację miasta otrzymali:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 • MKS Ciechanów (Zajęcia sportowo-edukacyjno-rekreacyjne z MKS Ciechanów dla uczniów szkół miejskich z elementami treningu piłkarskiego i ogólnorozwojowego) – 12 000 zł
 • Akademia Piłkarska Ciechanów (Poznajemy zasady ruchu drogowego poprzez zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej) – 5 000 zł
 • UKS NIKE (Ruch to zdrowie) – 8 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportów Walki „Szwejkowski & Reduch” (Super Uczeń – edycja II) – 15 000 zł

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania.

 • Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni (III Ciechanowski Piknik Naukowy) – 15 000 zł

Środki finansowe w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane na realizację poniższych zadań:

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi potrzebujących w tym najuboższych.

 • Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie (Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa) – 38 000 zł
 • Polski Czerwony Krzyż (Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych) – 6 000 zł

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Nasz drugi dom) – 27 000 zł

Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia otrzymali:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym.

 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „STUDIO” (Aktywny EKO Senior II – 2022) – 15 000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (Aktywizacja społeczna środowisk w wieku dojrzałym) – 10 000 zł
 • Ciechanowski Związek Brydża Sportowego (Kurs brydża „BRIDGE 60+”) – 4 000 zł
 • Stowarzyszenie Mazovia ProActiv (Treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa) – 4 000 zł
 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin (Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym) – 12 000 zł
 • Polski Czerwony Krzyż (Akademia Aktywnego Seniora PCK) – 3 000 zł
 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatorów znajdujących się w przestrzeni miasta Ciechanów) – 5 000 zł

Zadanie II. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 • Polski Czerwony Krzyż (Zdrowie na medal – profilaktyka i promocja zdrowia oraz I PP wśród młodzieży czerwonokrzyskiej) – 3 000 zł
 • Fundacja Kształtująca Charakter Poprzez Sport „Lisowczyk” (Projekt 300 – zajęcia rekreacyjne dla dzieci) – 2 000 zł
 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Bezpieczny rodzic i dziecko) – 7 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sektora pozarządowego

dotację w kwocie 15 000 zł przyznano na organizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocję wolontariatu. Otrzymało ją Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat (projekt: Wspieramy organizacje – promujemy wolontariat).

Dotacje na zadania w zakresie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości wsparcie finansowe miasta otrzymały:

Zadanie I. Wspieranie idei rozwoju przedsiębiorczości.

 • Mazowiecka Izba Gospodarcza (MIGamy na rzecz przedsiębiorczości) – 6 000 zł
 • Fundacja Edukacyjno-Sportowa Regeneracja (Zostań mistrzem przedsiębiorczości) – 4 000 zł

Podział środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Zadanie I. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt.

 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie (Bezpieczny pies) – 7 000 zł
 • Stowarzyszenie Pies i Spółka (Wspieramy zwierzęta) – 27 000 zł

Zadanie II. Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej.

 • Fundacja Bank Żywności (Ciechanów nie marnuje – reaktywacja) – 7 000 zł
 • Fundacja Łydynia (Przyroda na warsztat – edycja 2) – 8 000 zł

Na wsparcie klubów sportowych w realizacji działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 790 000 zł.

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.

 • Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska – 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.

 • MKS Ciechanów – 114 000 zł
 • CKS JURAND (piłka ręczna) – 115 000 zł
 • CKS JURAND (kolarstwo) – 8 000 zł
 • Ciechanowski Klub Bokserski – 12 000 zł
 • KS Zamek – 10 000 zł
 • Akademia Piłkarska Ciechanów – 20 000 zł
 • TKKF Promyk (taekwondo) – 70 000 zł
 • TKKF Promyk (szachy) – 8 000 zł
 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – 17 000 zł
 • LKS MATSOGI – 51 000 zł
 • Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 19 000 zł
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 40 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportów Walki „Szwejkowski&Reduch” – 14 000 zł
 • Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 50 000 zł
 • Szkolny Klub Sportowy „Trójka” – 10 000 zł
 • KS Ciechan i Szymon Kołecki – 30 000 zł
 • MPKS ORKA – 36 000 zł
 • CLKS MAZOVIA – 91 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

 • Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – 28 000 zł

Zdanie IV. Organizacja wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

 • TKKF Promyk (Zawody w ramach Jubileuszu TKKF Promyk sekcji: strzelectwo, tenis, szachy, taekwondo, biegi) – 2 500 zł
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci („XI Rodzinny Rajd Rowerowy ZAKRĘCENI POZYTYWNIE”) – 2 500 zł

O środki mogły ubiegać się w drodze konkursu ofert podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

Współpraca ratusza z NGO obejmuje m.in. wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ciechanów współpracuje z ponad 60 podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content