Od środy 16 marca Urząd Miasta Ciechanów przyjmuje wnioski obywateli Ukrainy o bezpłatne nadanie indywidualnego numeru PESEL. Numer umożliwia m.in. legalną pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej, korzystanie z usług medycznych i świadczeń rodzinnych, założenie konta w banku. Pierwszego dnia o wydanie numeru zwróciło się już prawie 200 osób, które znalazły schronienie w Ciechanowie w związku z rosyjską zbrojną agresją wobec Ukrainy. Godziny pracy urzędu zostały wydłużone do 18.00.

Uchodźcom z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po inwazji Rosji (24 lutego), zagwarantowano legalność pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy. Od dziś (16 marca) mogą ubiegać się o numer PESEL. Powszechny Elektroniczny Systemu Ewidencji Ludności to 11-cyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Umożliwia dostęp do wielu usług, np. poszukiwanie legalnej pracy, prowadzenie działalności gospodarczej czy korzystanie z pomocy lekarskiej.

W Ciechanowie numery PESEL można uzyskać składając wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów. Usługa jest bezpłatna. Na miejscu obecny jest tłumacz języka ukraińskiego.

Należy złgosić się do Biura Obsługi Interesanta (ul. Wodna 1). Z uwagi na duże zainteresowanie dziś i w najbliższych dniach godziny pracy urzędu zostaną wydłużone do 18.00.

Druk do wypełnienia dostępny jest w dwóch językach – ukraińskim i polskim na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow. We wniosku należy wpisać m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli wnioskodawca go posiada). Aby dodatkowo uzyskać profil zaufany, należy też podać dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.

Na miejscu należy mieć ze sobą dokument, który potwierdzi tożsamość wnioskodawcy i inne dane wpisane przez niego we wniosku.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby (dotyczy też dzieci powyżej 12. roku życia), której dotyczy wniosek. Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie, spełniające takie same wymagania jak do dowodu osobistego. Urząd Miasta Ciechanów zapewnia nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku — z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana na podstawie oświadczenia. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Місто видає номери PESEL громадянам України

З середи, 16 березня, мерія Цеханова приймає заявки від громадян України на безкоштовний індивідуальний номер PESEL. Номер дозволяє, серед іншого, легально працювати або вести господарську діяльність, користуватися медичними послугами та сімейними пільгами, відкривати банківський рахунок. У перший день на номер подали заявки майже 200 осіб, які знайшли притулок у Цеханові у зв’язку з російською збройною агресією проти України. Графік роботи Управління продовжено до 18.00.

Біженцям з України, які перетнули кордон після російського вторгнення (24 лютого), була гарантована законність перебування в Польщі терміном на 18 місяців. Від сьогодні (16 березня) вони можуть подати заявку на номер PESEL.

Універсальна електронна система реєстру населення – це 11-значний цифровий символ, який однозначно ідентифікує фізичну особу. Це надає доступ до багатьох послуг, наприклад, шукати легальну роботу, вести господарську діяльність або користуватися медичною допомогою.

У Цехануві номери PESEL можна отримати, подавши заявку до мерії Цеханова. Послуга безкоштовна. На місці працює український перекладач.

Вам слід відвідати Офіс обслуговування клієнтів (ul. Wodna 1, вул. Водна, 1). У зв’язку з великим інтересом сьогодні та найближчими днями робочий час офісу буде продовжено до 18.00.

Друк для заповнення доступний двома мовами – українською та польською на https://www.gov.pl/web/gov/ubezpieczaj-numer-pesel-dla-cudzniemcow. Заява повинна включати, серед іншого, ім’я та прізвище, дата та місце народження, країна народження та громадянство, дата в’їзду до Польщі, український реєстраційний номер (за наявності у заявника). Щоб додатково отримати довірений профіль, необхідно також вказати контактні дані: адресу електронної пошти та номер телефону.

При собі необхідно мати документ, який підтвердить особу заявника та інші дані, внесені в заяву.

При подачі заяви знімаються відбитки пальців у особи (стосується також дітей старше 12 років), на яку стосується заява.

Для заявки також потрібна фотографія, що відповідає тим же вимогам, що й для ID-картки. Цеханувська ратуша надає безкоштовну фотозйомку такої фотографії.

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі декларації. Заяву від імені дитини може подати один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий піклувальник, призначений судом опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Skip to content