Trwają prace związane z aktualizacją obowiązującej strategii rozwoju miasta. Mieszkańcy mogą wziąć udział w procesie tworzenia dokumentu. 8 lutego rozpoczynają się konsultacje dotyczące diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Ciechanowa, a 16 lutego odbędzie się spotkanie online.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii.

8 lutego rozpocznie się kolejny etap konsultacji społecznych. Będzie trwał do końca miesiąca. Uwagi do projektu dokumentu można przekazywać drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony formularz na adres: fundusze@umciechanow.pl. Druk jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Istnieje też możliwość pobrania formularza w postaci papierowej w Urzędzie Miasta (ul. Wodna 1) i złożenia go na miejscu w Biurze Obsługi Interesanta.

16 lutego o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formule online. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby i instytucje zainteresowane wyznaczeniem kierunków rozwoju miasta w perspektywie najbliższych lat.

Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu są proszeni o wypełnienie do 15 lutego zgłoszenia w formie elektronicznej: https://forms.gle/PvfKE7h857qmvivX7. Na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy zostanie przesłany indywidualny link do spotkania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 674 92 52.

Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, określającym główne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Ciechanowa. Mając na uwadze zmiany w otoczeniu prawnym i zmieniające się uwarunkowania zewnętrze oraz wewnętrzne, Urząd Miasta Ciechanów przystąpił do aktualizacji dokumentu. Rada Miasta Ciechanów w sierpniu ubiegłego roku przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji strategii. Przygotowana część diagnostyczna strategii odnosi się  m.in. do  wyników ankiety przeprowadzonej na przełomie 2021 i 2022 roku wśród mieszkańców Ciechanowa.

Projekt diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta Ciechanów oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne/Konsultacje-diagnozy-sytuacji-spolecznej-gospodarczej-i-przestrzennej-miasta-Ciechanow-bedacej-elementem-opracowywanej-Strategii-Rozwoju-miasta-Ciechanow-do-2035-roku/idn:567.

Skip to content