28 listopada rozpoczyna się ostatni etap konsultacji społecznych poświęconych zagadnieniu rewitalizacji w mieście. Przedłożony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r. 30 listopada w siedzibie Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych. Konsultacje projektu GPR zakończą się 30 grudnia 2022 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r. (GPR) to strategiczny dokument, wskazujący jakie działania należy podjąć w celu ożywienia konkretnej części miasta oraz jakie rozwiązania wdrożyć, by zmniejszyć problemy społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne w wybranych częściach Ciechanowa. Dotyczy:

  • osiedla Bloki wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz część osiedla Kargoszyn w rejonie zbiornika wodnego „Kanały”,
  • osiedla Śródmieście wraz z placem Jana Pawła II,
  • Osady Fabrycznej wraz z terenami Doliny Rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz terenem targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej i terenem Szkoły Podstawowej nr 1,
  • obszaru poprzemysłowego Jeziorko,
  • obszaru poprzemysłowego Krubin (obręb 60, działki nr: 291/3 i 220/7),
  • obszaru poprzemysłowego „stary młyn” przy ul. Nadrzecznej.

Ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących tego zagadnienia rozpocznie się 28 listopada i będzie trwał do 30 grudnia tego roku. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji) uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń GPR.

Spotkanie konsultacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 16.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6, sala konferencyjna na I piętrze). Osoby, które chcą uczestniczyć w wydarzenia lub uzyskać więcej informacji mogą kontaktować się z Wydziałem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych, tel. 23 674 92 52, 23 674 92 78, e-mali: m.piecychna@umciechanow.pl.

Uwagi go projektu GPR można składać na formularzu w formie elektronicznej (po wypełnieniu należy go wysłać na adres: m.piecychna@umciechanow.pl lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój 210, II piętro). Formularz w formie elektronicznej jest dostępny poniżej treści informacji. Sugestie można przekazać też osobiście (adres jw.) lub telefonicznie (nr tel. 23 674 92 52, wypowiedź osoby zainteresowanej spisze pracownik urzędu).

Projekt GPR jest dostępny poniżej treści informacji, treść jest udostępniona do wglądu w urzędzie (ul. Wodna 1, II piętro, pokój 210). Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji jest również dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów: https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne/Konsultacje-projektu-Gminnego-Programu-Rewitalizacji-Miasta-Ciechanow-do-2035-r/idn:649

Skip to content