Ratusz zachęca organizacje pozarządowe do współtworzenia programu współpracy miasta z NGO na 2023 rok. Program umożliwia m.in. wsparcie wybranych zadań na rzecz mieszkańców z zakresu: edukacji, kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, ekologii czy ochrony zwierząt. Równocześnie miasto uruchomiło procedurę związaną z wyborem członków IV kadencji Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje społeczne miasta z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi każdego roku szczegółowo określa cele, zasady, przedmiot, a także finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W myśl obowiązujących przepisów prawa, miasto nie może finansować działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast może zlecać im realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Taka współpraca umożliwia bardziej skuteczną, efektywną i w większym stopniu odpowiadającą potrzebom społeczności lokalnej realizację poszczególnych zadań.

Każda z organizacji pozarządowych, która działa na terenie Miasta Ciechanów (jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) może złożyć w formie pisemnej konkretne propozycje zapisów do programu współpracy miasta z NGO na nadchodzący rok.

Wnioski można składać pisemnie od 19 sierpnia do 19 września 2022 r.:

  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6,
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wks@umciechanow.pl

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany dalszej konsultacji. Organizacje oraz uprawnione podmioty będą miały możliwość zgłaszania uwag do projektu w określonym terminie.

Następnie projekt programu będzie przeanalizowany przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości środków finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2023 r. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy miasta z NGO zostanie podjęta na listopadowej sesji Rady Miasta.

Zgłoszenia kandydatów do Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kandydatów na czwartą kadencję Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać do 19 września. Każda może zgłosić jednego kandydata, który powinien uzyskać rekomendację co najmniej trzech innych organizacji.

Kandydatura musi być zgłoszona na formularzu, który jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia. Wypełniony druk należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta (ul. Wodna 1) bądź wysłać pocztą elektroniczną (e-mail: boi@umiciechanow.pl).

W Urzędzie Miasta zorganizowane będzie spotkanie, podczas którego przedstawiona zostanie lista zgłoszonych kandydatur i zaprezentowane zostaną ich programy działania w radzie. W drodze tajnego głosowania odbędzie się wybór 6 osób, które zostaną zarekomendowane prezydentowi miasta.

Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 3 przedstawicieli Rady Miasta i 3 przedstawicieli prezydenta.

Skip to content