Wśród tematów 63. sesji Rady Miasta Ciechanów znalazły się sprawozdania z realizacji miejskich programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Podczas obrad, które odbyły się 22 grudnia radni przyjęli 9 projektów uchwał.

Uchwalone zostały gminne programy zapobiegające alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, które będą realizowane w 2023 r. Ostatnie modyfikacje wprowadzono w tegorocznym budżecie. Zatwierdzono też listę wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego i będą mogły być kontynuowane do połowy przyszłego roku.

Miejscy radni przyjęli zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze. Formularze będą dostępne w formie papierowej w Urzędzie Miasta oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.umciechanow.pl. O wpisaniu na listę najemców decyduje kolejności wpływu oraz suma przyznanych punktów. Obligatoryjnym wymogiem jest, by żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca otrzyma punkty, gdy ma nie więcej niż 35 lat (2 pkt), ma ukończone 60 lat (1 pkt), jest rodzicem dziecka w wieku do 18 lat (1 pkt za każde dziecko), samotnie wychowuje dziecko (2 pkt), wychowuje dziecko niepełnosprawne (1 pkt za każdą taką osobę, która nie ukończyła 16 roku życia), opiekuje się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności mającej więcej niż 16 lat (1 pkt za osobę), jest najemcą niezadłużonego lokalu wchodzącego w skład zasobu gminy miejskiej i zobowiązuje się do opróżnienia tego lokalu w ciągu miesiąca od zawarcia nowej umowy najmu (10 pkt), jest umieszczony na listach osób ubiegających się o najem gminnego mieszkania i zobowiązuje się do rezygnacji z wcześniejszych starań (6 pkt), jest najemcą lokalu niebędącego własnością gminy i położonego na jej terenie (2 pkt), w skład gospodarstwa domowego wchodzą osoby, które rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie i w deklaracji podatkowej podają miasto Ciechanów jako miejsce zamieszkania (3 pkt za każdą osobę), w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która jest zatrudnionana podstawie umowy o pracę na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów lub której stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest teren Gminy Miejskiej Ciechanów, a miejscem zamieszkania nie jest miasto Ciechanów (3 pkt za każdą osobę).

Radni wyrazili zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania placu Jana Pawła II zgodnie z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną autorstwa mgr inż. arch. kraj. Aleksandry Prus. Projekt zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni i zastąpienie jej roślinnością.

W drodze uchwały przyjęto nowy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności. W 2023 r. na te zadania zarezerwowano 548 100 zł. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, tak jak w ubiegłym roku, powierzono lecznicy „AB-WET” znajdującej się przy ul. Fabrycznej 8.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym użytkownikiem działki znajdującej się na rogu ul. Narutowicza i Powstańców Warszawskich. Przyjęli też plan pracy Rady Miasta i jej Komisji na 2023 rok.

Skip to content